Godzina Dostępności Nauczycieli Zespołu Szkół w Karlinie

Poniżej Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie w sprawie organizacji godzin dostepności w roku szkolnym 2022/2023 przez nauczycieli Zespołu Szkół w w Karlinie dla uczniów, ich rodziców oraz innych nauczycieli.

Realizacja projektu edukacyjnego: „Razem w Zawodową Przyszłość-BIS!” Wizyta w Firmie z branży Poligraficznej

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA DO FABRYKI OPAKOWAŃ W BONINIE

Uczniowie klas czwartych Technikum w Karlinie mieli możliwość utrwalenia wiadomości o druku offsetowym arkuszowym. Z bliska obejrzeliśmy cały proces powstania opakowania, od przygotowania stosu arkuszy do powstania gotowego wyrobu.

Filip Lenkiewicz i Filip Więcławski samodzielnie za pomocą tzw. paleciaka pomagali w utworzeniu stosu arkuszy do druku, uczestniczyli w etapie mocowania obciągu gumowego, a Anastasiia miała okazję nałożenia farby na wałek. Z bliska mogliśmy obejrzeć procesy sztancowania i kaszerowania. Na pewno uczniom już nie pomylą się te pojęcia.

Wrażenie zrobiły na nas duże hale produkcyjne i przestrzenie magazynowe, w których znajdowały się maszyny i materiały. Park maszynowy w fabryce składa się z urządzeń renomowanych firm ROLAND, BOBST i SLOTER. W fabryce mogliśmy oglądać maszynę offsetową składającą się z sześciu agregatów. Pan drukarz Mariusz Sadowski pokazał nam jej elementy, mogliśmy wskazać wałki farbowe i wodne. Dowiedzieliśmy się, że aby spasować ze sobą wszelkie punktury formatowe do odrzutu na makulaturę przeznaczonych jest aż 300 sztuk arkuszy.

Bardzo dziękujemy Państwu Alinie i Władysławowi Pyrka za pomoce dydaktyczne, które otrzymaliśmy: wydruki arkuszy, blachy, wykrojniki i opakowania w formie gotowego wyrobu poligraficznego.

Ważna informacja

Dodatkowy nabór do projektu grantowego „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Ważna informacja z Zakładu Oświaty w Karlinie

W wyniku oszczędności powstałych w postępowaniu przetargowym ogłaszam nabór wniosków o przyznanie wsparcia   dla 22 uczniów  w ramach projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest wsparcie rodzin byłych pracowników PPGR   z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 

Z programu mogą skorzystać dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych (w tym klasy „0” w szkołach wiejskich realizujące obowiązek rocznego przygotowania szkolnego) i ponadpodstawowych, zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Karlino, które spełnią łącznie 3 warunki wskazane w oświadczeniu, tj.: 

  1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, 
  1. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który  to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał  w miejscowości lub gminie objętej PPGR, 
  1. dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów,  lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. 

Wymagane dokumenty: 

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego. 
  1. Oświadczenie dla pełnoletniego ucznia. 
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
  1. Formularz uzupełniający 
  1. Dokumentacja  potwierdzająca fakt zatrudnienia członka rodziny w linii prostej(rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) w gminie objętej PPGR (kserokopia świadectwa pracy, książeczki/legitymacji ubezpieczeniowej z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie ZUS, zaświadczenie KOWR itp.) 
  1. Dokumentacja potwierdzająca pokrewieństwo ucznia z osobą wskazaną we wniosku jako krewny w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego). 
  1. Potwierdzenie zamieszkania w miejscowości objętej PPGR członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej. 

Dokumenty należy złożyć do 30 września 2022r do godz. 13:00   w wersji papierowej do Zakładu Oświaty w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17.                 

Informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu: 94 311 77 80 

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (LOD)

Pierwsze zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbędą się
16 września 2022 r. o godz. 16.00

Ważna informacja

Poniższa informacja dotyczy stypendiów socjalnych składanych do Zakładu Oświaty w Karlinie

Szczegóły na stronie Zakładu Oświaty w Karlinie
https://oswiata-karlino.pl/2022/08/25/informacje-dotyczace-stypendium-szkolnego-2/https://oswiata-karlino.pl/2022/08/25/informacje-dotyczace-stypendium-szkolnego-2/

Zmiany w planie na poniedziałek 05.09.2022 r.

Spotkanie z rodzicami

Serdecznie zapraszamy w najbliższy wtorek 6 września na spotkania z rodzicami wg poniższego harmonogramu:

16.00 – Spotkanie w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury dla rodziców uczniów zamieszkujących internat (wraz z młodzieżą) – wejście przez Internat Zespołu Szkół w Karlinie​

16.30 – Zebranie ogólne dla rodziców uczniów klas pierwszych (w auli Karlińskiego Ośrodka Kultury) 

​17.00 – Spotkania z wychowawcami klas

Granty PGR-przekazanie sprzętu osobom zakwalifikowanym do programu

Plakat promujący Granty PGR. Wsparcie dzieci wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

W dniu 02 września 2022r. w godzinach 12:00 – 14:00 podczas pikniku szkolnego w Zespole Szkół w Karlinie będzie wydawany sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zapraszamy osoby uprawnione (rodzice, osoby pełnoletnie), które złożyły komplet dokumentów do podpisania umowy
i odbioru sprzętu. Do zawarcia umowy niezbędne będzie posiadanie dokumentu tożsamości.

Reprezentantami osób niepełnoletnich w imieniu których zostaną podpisane umowy darowizny są osoby, które złożyły
i podpisały wniosek o zakup sprzętu komputerowego (matka, ojciec, opiekun lub kurator ucznia).

Uczniowie będący osobami pełnoletnimi podpisują umowy darowizny i odbierają sprzęt we własnym imieniu. Dotyczy to również dzieci w imieniu których wniosek złożyli rodzice/opiekunowie prawni, ale uzyskały one pełnoletność w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a odbiorem sprzętu. W tych przypadkach konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji
konkursowej podczas odbioru sprzętu.

Osoby, które nie odbiorą w tym czasie sprzętu mogą to zrobić w Zakładzie Oświaty w Karlinie  przy ul. Szymanowskiego 17  od dnia 05.09.2022r. w godz. 8:00 – 14:30.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023

loading