Nabór na rok szkolny 2023/2024

ŚWIATOWY DZIEŃ SWIADOMOŚCI AUTYZMU

Z okazji Dnia Świadomości Autyzmu uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „AUTYZM – KROK NAPRZÓD”, która odbyła się w dniach 1-2.04. 2023 r. w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.  Celem konferencji było promowanie fachowej wiedzy o autyzmie w sposób naukowy, ale również z perspektywy studentów, pracodawców, osób w spektrum i ich rodzin. W programie umieszczono prelekcje autorytetów i osób, którym temat autyzmu jest bliski, a także sesje dyskusyjne m.in. na temat dorosłości w spektrum. Organizatorami konferencji byli Fundacja Progredi oraz  członkowie komitetu organizacyjnego Tomasz Dobrowolski i dr Jolanta Maciąg z Akademii Pomorskiej w Słupsku.  Większość prelegentów było blisko spokrewnione z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (dzieci), niektórzy z nich byli osobami z ASD. Wszystkich zdecydowanie łączyła pasja i powołanie do tego co zrobili i co robią dla osób dotkniętych autyzmem.

Konferencja była wyjątkowa pod każdym względem i w swojej tematyce uwzględniał większość zapytań i obaw – rodziców, nauczycieli, osób z ASD. Kto nie mógł być na konferencji może ją obejrzeć. Wszystkie wykłady były nagrywane i wkrótce będą umieszczone na stronie Fundacji Progredi. https://www.fundacjaprogredi.pl/

fotografie i tekst: Emilia Marunowska

Zespół Szkół w Karlinie w gronie Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości

W roku szkolnym 2022/2023 nasi uczniowie korzystają z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych, a wszystko za sprawą włączenia się w projekt ,,Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”. Dzięki temu nasza szkoła korzysta z platformy edukacyjnej głównie podczas lekcji przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych, a uczniowie mają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą.

Pozyskiwanie klientów i partnerów biznesowych, ustalanie cen, zakup urządzeń
i materiałów, a nawet zatrudnianie pracowników to zadania, z którymi mierzą się uczniowie. Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze swoimi kolegami przekonują się jak konkurencja wpływa na prowadzenie własnej firmy.

Wirtualny biznes – realne kompetencje

Nasi uczniowie wcielą się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmy produkcyjne lub usługowe –  wszystkie działania odbywają się na platformie online. Wykorzystuje ona mechanizmy grywalizacji i ma za zadanie zaangażować młodzież w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych. To pierwszy krok w kierunku własnej działalności gospodarczej.

Nasi nauczyciele jako mentorzy biznesu

Nowe umiejętności zdobywają również nauczyciele, którzy podczas praktycznych warsztatów
z ekspertami firmy REVAS rozszerzyli wiedzę techniczną z zakresu obsługi narzędzia, lecz również wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań i postępów uczniów. Składa się na nią nie tylko wynik finansowy wirtualnego przedsiębiorstwa, ale także zadowolenie jego klientów i pracowników, rozwój
a nawet poziom zadłużenia. W naszej szkole, po przejściu dwuetapowego szkolenia oraz zdaniu egzaminu Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS otrzymało 2 nauczycieli.

Dzięki wdrożeniu Branżowych Symulacji Biznesowych, nasza szkoła dołącza do elitarnego grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości, do którego należą szkoły, uczelnie, instytucje oraz firmy z całej Polski. Więcej informacji o Branżowych Symulacjach Biznesowych można uzyskać na stronie www.revas.pl

Wdrażanie innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości i korzystanie z licencji jest  możliwe dzięki współpracy w ramach projektu ,,Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” realizowanego przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Więcej informacji o działalności wydziału znajduje się na stronie www.cig.wzp.pl oraz profilu Facebook Pomorze Zachodnie otwarte na biznes. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji

Godzina Dostępności Nauczycieli Zespołu Szkół w Karlinie

Poniżej Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie w sprawie organizacji godzin dostepności w roku szkolnym 2022/2023 przez nauczycieli Zespołu Szkół w w Karlinie dla uczniów, ich rodziców oraz innych nauczycieli.

Realizacja projektu edukacyjnego: „Razem w Zawodową Przyszłość-BIS!” Wizyta w Firmie z branży Poligraficznej

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA DO FABRYKI OPAKOWAŃ W BONINIE

Uczniowie klas czwartych Technikum w Karlinie mieli możliwość utrwalenia wiadomości o druku offsetowym arkuszowym. Z bliska obejrzeliśmy cały proces powstania opakowania, od przygotowania stosu arkuszy do powstania gotowego wyrobu.

Filip Lenkiewicz i Filip Więcławski samodzielnie za pomocą tzw. paleciaka pomagali w utworzeniu stosu arkuszy do druku, uczestniczyli w etapie mocowania obciągu gumowego, a Anastasiia miała okazję nałożenia farby na wałek. Z bliska mogliśmy obejrzeć procesy sztancowania i kaszerowania. Na pewno uczniom już nie pomylą się te pojęcia.

Wrażenie zrobiły na nas duże hale produkcyjne i przestrzenie magazynowe, w których znajdowały się maszyny i materiały. Park maszynowy w fabryce składa się z urządzeń renomowanych firm ROLAND, BOBST i SLOTER. W fabryce mogliśmy oglądać maszynę offsetową składającą się z sześciu agregatów. Pan drukarz Mariusz Sadowski pokazał nam jej elementy, mogliśmy wskazać wałki farbowe i wodne. Dowiedzieliśmy się, że aby spasować ze sobą wszelkie punktury formatowe do odrzutu na makulaturę przeznaczonych jest aż 300 sztuk arkuszy.

Bardzo dziękujemy Państwu Alinie i Władysławowi Pyrka za pomoce dydaktyczne, które otrzymaliśmy: wydruki arkuszy, blachy, wykrojniki i opakowania w formie gotowego wyrobu poligraficznego.

Ważna informacja

Dodatkowy nabór do projektu grantowego „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Ważna informacja z Zakładu Oświaty w Karlinie

W wyniku oszczędności powstałych w postępowaniu przetargowym ogłaszam nabór wniosków o przyznanie wsparcia   dla 22 uczniów  w ramach projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest wsparcie rodzin byłych pracowników PPGR   z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 

Z programu mogą skorzystać dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych (w tym klasy „0” w szkołach wiejskich realizujące obowiązek rocznego przygotowania szkolnego) i ponadpodstawowych, zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Karlino, które spełnią łącznie 3 warunki wskazane w oświadczeniu, tj.: 

  1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, 
  1. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który  to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał  w miejscowości lub gminie objętej PPGR, 
  1. dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów,  lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. 

Wymagane dokumenty: 

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego. 
  1. Oświadczenie dla pełnoletniego ucznia. 
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
  1. Formularz uzupełniający 
  1. Dokumentacja  potwierdzająca fakt zatrudnienia członka rodziny w linii prostej(rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) w gminie objętej PPGR (kserokopia świadectwa pracy, książeczki/legitymacji ubezpieczeniowej z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie ZUS, zaświadczenie KOWR itp.) 
  1. Dokumentacja potwierdzająca pokrewieństwo ucznia z osobą wskazaną we wniosku jako krewny w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego). 
  1. Potwierdzenie zamieszkania w miejscowości objętej PPGR członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej. 

Dokumenty należy złożyć do 30 września 2022r do godz. 13:00   w wersji papierowej do Zakładu Oświaty w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17.                 

Informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu: 94 311 77 80 

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (LOD)

Pierwsze zajęcia w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych odbędą się
16 września 2022 r. o godz. 16.00

Ważna informacja

Poniższa informacja dotyczy stypendiów socjalnych składanych do Zakładu Oświaty w Karlinie

Szczegóły na stronie Zakładu Oświaty w Karlinie
https://oswiata-karlino.pl/2022/08/25/informacje-dotyczace-stypendium-szkolnego-2/https://oswiata-karlino.pl/2022/08/25/informacje-dotyczace-stypendium-szkolnego-2/

Zmiany w planie na poniedziałek 05.09.2022 r.

loading