Zespół Szkół w Karlinie

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie

Zbliżają sie wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie- organu konsultacyjnego w kwestiach dotyczących młodzieży w naszej gminie, ale także umożliwiającego podejmowania inicjatyw służących poprawie ważnych dla młodych ludzi kwestii.
Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół w Karlinie, a także młodzi mieszkańcy Karlina-uczniowie innych szkół ponadpodstawowych w regionie, zachęcamy Was serdecznie do aktywności w tym obszarze, aby w praktyce uczyć się demokracji w naszej Małej Ojczyźnie.
W naszej Gminie głos Młodych ludzi jest ważny, a MRM może skutecznie nawiazywać dialog z przedstawicielami Rady Miejskiej, Burmistrzem, czy urzędnikami, co może przyczynić się do zwiększenia skuteczności podejmowanych przez władze rozwiązań.

Jak zostać Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie? Poniżej wyciąg ze Statutu Rady:

§ 29. 1.Członkiem Rady może być każdy, kto ukończył  lub ukończy 13 lat, a nie ukończył 19 lat w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory oraz
1) uczęszcza do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie gminy Karlino , zwaną dalej szkołą , posiada pełne prawa uczniowskie lub
2) zamieszkuje na terenie Gminy  Karlino i uczęszcza do dowolnej szkoły oraz posiada pełne prawa uczniowskie. 
2. W przypadku osób małoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na kandydowanie.

§ 30. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady ma każdy uczeń szkoły, o której mowa w § 29,  posiadający pełne prawa uczniowskie oraz który w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory, ukończył lub ukończy 11 lat.

§ 31. Wybory są równe – każdemu przysługuje jeden głos i bezpośrednie – głosować można tylko osobiście i odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 32.1 . Wybory przeprowadzane są w okręgach wyborczych, którymi są szkoły, według następującej ilości mandatów:
1) Szkoła Podstawowej w Karlinie – 5 mandatów,
2) Szkoła Podstawowa w Karwinie – 1 mandat,
3) Szkoła Podstawowa w Karścinie – 1 mandat,
4) Szkoła Podstawowa w Daszewie – 1 mandat;
5) Zespół Szkół w Karlinie – 7 mandatów.
Razem 15 mandatów.
2. Uczniowie szkół ponadpodstawowych spoza Gminy Karlino, należą do okręgu wyborczego Zespołu Szkół w Karlinie.

(…)

§ 36.1. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Szkolna Komisja Wyborcza. Zgłoszenia dokonane zgodnie z przepisami niniejszego Statutu są rejestrowane przez Komisję Szkolną w kolejności ich zgłoszenia. Listy kandydatów zamyka się na 10 dni przed ogłoszoną datą wyborów.
2. Zgłoszenie kandydatów z innych szkół ponadpodstawowych, działających poza terenem Gminy Karlino,  przyjmuje Szkolna Komisja Wyborcza przy Zespole Szkół w Karlinie.
3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: nazwę szkoły,  imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Do zgłoszenia winna być dołączona: lista z podpisami popierającymi, zgoda kandydata na kandydowanie, a w przypadku osób małoletnich – pisemna zgoda rodziców na kandydowanie do Rady.
4. Zgłoszenie kandydata winno być poparte co najmniej 15 podpisami osób spełniających kryteria określone w § 30.
5. Jeżeli w danym okręgu wyborczym Szkolna Komisja Wyborcza zarejestrowała liczbę kandydatów równą lub mniejszą niż określona w § 32 niniejszego Statutu, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych uważa się zarejestrowanych kandydatów. Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół z obsadzenia mandatu bez głosowania, który niezwłocznie przesyła Miejskiej Komisji Wyborczej.
6. W przypadku  nie obsadzenia pełnej liczby mandatów w danym okręgu wyborczym, mandaty te Komisja Wyborcza obsadza kandydatami, którzy uzyskali największą bezwzględną liczbę głosów w innych okręgach wyborczych. Z obsadzenia mandatów komisja sporządza protokół.
(…)
8. Każdy wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów poprzez złożenie swojego podpisu. Poparcia nie można wycofać.

(…)

§ 37. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu ogłoszenia do wiadomości szkół terminu wyborów i ulega zakończeniu w ostatnią sobotę poprzedzającą poniedziałek, w którym odbywają się wybory.
2. Kampania wyborcza prowadzona jest na terenie szkoły. Dozwolone są wszelkie formy agitacji wyborczej, które nie powodują szkód materialnych bądź niematerialnych i nie godzą w dobre imię kandydata. Kampania wyborcza nie może w jakikolwiek sposób zakłócać normalnego funkcjonowania szkoły.
3. Kandydat, którego kampania wyborcza narusza postanowienia ust. 2 może zostać pozbawiony prawa kandydowania uchwałą właściwej Szkolnej Komisji Wyborczej. Informację o podjęciu takiej uchwały wraz z uzasadnieniem przekazuje się do Miejskiej Komisji Wyborczej, która po rozpatrzeniu sprawy może uchwałę zatwierdzić lub ją uchylić.
4. Zasady bezpłatnego udostępniania tablic ogłoszeniowych lub radiowęzła na potrzeby kampanii wyborczej ustala Szkolna Komisja Wyborcza w porozumieniu z Dyrekcją danej placówki. Audycje wyborcze kandydatów z danej szkoły powinny mieć jednakowy czas antenowy oraz być odtwarzane w losowej kolejności.”

Opiekunem MRM jest Pan Ireneusz Tyborski, nauczyciel historii i WOS w ZS w Karlinie, który chętnie przybliży Wam szczegóły funkcjonowania rady oraz odpowie na nurtujące pytania.

Wkrótce rozpoczynamy kampanię wyborczą i liczymy na Wasz aktywny udział!

Poniżej załączamy Kalendarz wyborczy oraz dokumenty związane z zarządzeniem wyborów i powołaniem Miejskiej Komisji Wyborczej.

Data wykonania czynności wyborczychTreść czynności wyborczych
1.27 października 2021  r.  Zarządzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie
2.do 28 października  2021  r.  Przesłanie treści Zarządzenia wraz z kalendarzem wyborczym do szkół
3.do 28 października 2021  r.  Powołanie zarządzeniem Burmistrza Karlina Miejskiej Komisji Wyborczej
4.do 28 października 2021r.  Podanie do wiadomości w szkołach składu Miejskiej Komisji Wyborczej
5.do 5 listopada 2021  r.  Zgłoszenie kandydatów do Szkolnej Komisji Wyborczej
6.do 8 listopada 2021  r.  Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej   Podanie do publicznej wiadomości okręgów wyborczych, liczby mandatów oraz siedzibę Szkolnej Komisji Wyborczej   Sporządzenie przez Szkolną Komisję wyborczą spisów wyborców
7do 16 listopada 2021  r.  Zgłaszanie Szkolnej Komisji Wyborczej kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie
8.do 17 listopada 2021  r.  Przekazanie Miejskiej Komisji Wyborczej przez Szkolną Komisję Wyborczą listy kandydatów  na radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie
9.19  listopada 2021  r.  Zakończenie kampanii wyborczej
10.22 listopada  2021  r. godz. 1200– 1400Głosowanie
Powyższa tabela przedstawia kalendarz czynności wyborczych w związku z zarządzeniem wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie
Grafika przedstawia na pomarańczowym tle napis w trzech wersach: MRM (w kolorze zielonym), Młodzieżowa Rada Miejska (w kolorze granatowym), Karlino (w kolorze niebieskim). W prawym górnym rogu jest herb Karlina, a w lewym grafika wykorzytywana do pomocji Karlina

Zebranie z Rodzicami 26.10.2021

Grafika przedstawia tabelę zatytułowaną „Zebrania z rodzicami wtorek 26.10.2021r.” białymi literami na granatowym tle. W lewym górnym rogu znajduje się logo Zespołu Szkół w Karlinie. W tabeli jest zestawienie oddziałów, wychowawców wraz z miejscami i godziną spotkań.

Przedłużamy termin naboru oświadczeń do projektu GRANTY PPGR

UWAGA!

Przedłużony zostaje termin naboru wniosków (oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych i pełnoletnich uczniów szkół średnich) do projektu Granty PPGR – do 29 października 2021 r. do godz. 15.00. 


Oświadczenia przyjmowane są  wyłącznie w Zakładzie Oświaty w Karlinie ul. Szymanowskiego 17. 

Oświadczenia do pobrania tutaj: http://zskarlino.pl/?p=18715

Dzień Papieża Jana Pawła II

Uczniowie Zespołu Szkół w Karlinie w 43 rocznicę wybory Kardynała Karola Wojtyły na papieża, postanowili przybliżyć swoim kolegom postać świętego Jana Pawła II. Uczniowie przygotowali prezentację o życiu Świętego a pieśń „Barka” tego dnia  rozbrzmiewała we wszystkich klasach.

Prezentacja uczniów Zespołu Szkół w Karlinie

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

Dołączyliśmy do ogólnopolskiego projektu Centrum Mistrzostwa informatycznego

grafika #CMI

Chcesz się dowiedzieć co to jest algorytm? A może chcesz zgłębić tajniki programowania?
Jeśli tak – nie zwlekaj i zgłoś się już dziś na zajęcia programistyczne.

Wszelkich dodatkowych informacji udzieli Ci nauczyciel prowadzący projekt – Marta Małaszyńska-Śmierciew.

Poznaj informatykę od podszewki!!

Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.
O dofinansowanie będzie się ubiegać Gmina Karlino na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców uczniów lub pełnoletnich uczniów.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami (w przypadku zakupu komputera powyżej 3,5 tys. zł oraz tabletu powyżej 1,5 tys. zł niezbędne będzie uzasadnienie przez Wnioskodawcę wysokości kosztów zakupów takiego sprzętu);
  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;
  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie wraz z załącznikami można składać:

  • w szkole/przedszkolu, do której uczęszcza uczeń lub  w Zakładzie Oświaty w Karlinie ( dot. uczniów zamieszkujących  w mieście lub gminie Karlino i uczęszczających do szkół podstawowych, „klas zerowych” i ponadpodstawowych na terenie miasta lub gminy Karlino),
  • w Zakładzie Oświaty w Karlinie (dot. uczniowie zamieszkujących w mieście lub gminie Karlino, uczęszczających do szkół poza terenem gminy).

 Termin składania oświadczeń: od 6 października 2021 r. do 22 października 2021 r.


Wymagane dokumenty:

W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy dołączyć go do w/w oświadczenia (wymóg nieobligatoryjny).

XX Zachodniopomorski Festiwal Nauki w Politechnice Koszalińskiej

      Uczniowie klas drugich ZS Karlino – IITM i IITG skorzystali z zaproszenie Politechniki Koszalińskiej i dnia 30.09 wzięli udział XX Zachodniopomorskim Festiwalu Nauki w Politechnice Koszalińskiej. Ponieważ oferta koszalińskiej uczelni była bardzo obszerna musieliśmy zdecydować się na uczestniczenie w warsztatach tylko na jednym z wydziałów. Nasza młodzież wraz z opiekunami – P.Marzeną Czarnas oraz P.Martą Małaszyńską-Śmierciew, uczestniczyli w warsztatach zaproponowanych przez Wydział Mechaniczny, dzięki czemu mieli okazję wziąć udział w:

Badaniach mikrosilników elektrycznych,

Obróbce metalu przy wykorzystaniu maszyn CNC (frezarka i tokarka),

Pokazie działania turbiny wiatrowej, turbin wodnych oraz ogniw fotowoltaicznych w Laboratorium Odnawialnych Źródeł Energii,

– Skanowanie 3D,

Wszyscy zgodnie stwierdzili, że warsztaty były bardzo interesujące a nauka potrafi być pasjonująca. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również uda nam się skorzystać z zaproszenie Politechniki Koszalińskiej.

Otrzęsiny klas pierwszych

Dnia 28 września w naszej szkole odbyły się Otrzęsiny Klas Pierwszych. Uroczystość przygotowana przez uczniów najstarszej klasy – IV TM dała możliwość wykazania się pierwszakom. Imprezę rozpoczęto „ ślubowaniem na wesoło”, w który pierwszaki przyrzekały : „ na lekcje uczęszczać punktualnie, szkołę godnie reprezentować i wychowawcy starać się nie dołować”.  

Uczniowie w atmosferze dobrej zabawy, w obecności swoich wychowawców i starszych kolegów, prezentowali umiejętności artystyczno-plastyczne, sprawność fizyczną i intelektualną. Z niezwykłym oddaniem i zapałem podejmowali wyzwania, rywalizując o zwycięstwo i tytuł najlepszej klasy.  

W jednej z konkurencji pierwszaczki zaprezentowali wykonane przez siebie portrety wychowawców. W kolejnych musieli zmierzyć się z trudnym zadaniem zjedzenia jabłka zawieszonego na nitce, pokonać tor przeszkód z piłką na paletce , odgadnąć tytuł filmu i udzielić odpowiedzi na bardzo trudną zagadkę. Atmosfera rywalizacji była tak ogromna, że jury musiało dyscyplinować zaangażowanych wychowawców. Sami wychowawcy również brali udział w konkurencji, w której należało złapać kijem do hokeja trzy ringa rzucane przez wychowanków,.  

Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwało jury składające się z  p. wicedyrektor Maryli Sochackiej, przewodniczącej Rady Rodziców p. Moniki Dudzik oraz Filipa Stępnia ucznia klasy IV TM. Jury miano najbardziej zgranej klasy przyznało uczniom klasy 1TM. Drugie miejsce zajęła klasa 1 TG, a trzecie miejsce, również na podium, klasa 1 BSI. 

Dla uczniów istotą konkurencji i rywalizacji było zaprezentowanie ducha zgranej i zintegrowanej klasy. Swoim zaangażowaniem udowodnili, że potrafią współzawodniczyć, zwyciężać i cieszyć się z odniesionych sukcesów.  

Dyrekcja szkoły wraz z gronem pedagogicznym, radą rodziców i całą społecznością szkoły życzy nowoprzyjętym uczniom wielu sukcesów i nieustającego zapału do osiągania wysokich wyników w nauce.  

Pełna relacja z otrzęsin na naszym fanpage.

Spotkanie partnerskie Erasmus+

Zespół Szkół w Karlinie realizuje projekt edukacyjny: „Two Faces of Technology. Isolation and Opportunities” finansowany przez program Erasmus+.
W dniach 15-17 września odbyło się we włoskim Benevento spotkanie partnerskie związane z ewaluacją dotychczasowych aktywności oraz planowaniem przyszłych działań.
Trudnych tematów było wiele, z uwagi na komplikacje wywołane przez pandemię koronawirusa. Poszukiwaliśmy nowych rozwiązań oraz poznawaliśmy platformę eTwinning.
Pozytywnie patrzymy w przyszłość i liczymy, że Projekt realizowany w partnerstwie polsko-czesko-hiszpańsko-włosko-tureckim przyniesie wiele pozytywnych efektów dla naszych szkół i krajów.
Dziękujemy naszym włoskim gospodarzom z Instituto Tecnico Industriale „G.B. Bosco-Lucarelli” za profesjonalne przygotowanie spotkania, a partnerom za otwartość i pozytywne podejście do proponowanych modyfikacji wdrażanego Projektu!
Już w październiku młodzież naszego technikum będzie uczestniczyć w kolejnym spotkaniu projektowym. Tymczasem zapraszamy do krótkiej relacji z naszej wizyty!

Zespół Szkół w Karlinie has been implementing an educational project: „Two Faces of Technology. Isolation and Opportunities” financed by the Erasmus + Program.
On September 15th-17th, a partnership meeting was held in Benevento, Italy. It was related to the evaluation of activities so far and the planning of future activities.
There were many difficult topics due to complications caused by the coronavirus pandemic. We looked for new solutions and got to know the eTwinning platform.
We look forward to future positively and hope that the Project implemented in the Polish-Czech-Spanish-Italian-Turkish partnership will bring many positive effects for our schools and countries.
We would like to thank our Italian hosts for professional preparation of the meeting, and partners for their openness and positive approach to the proposed modifications of the implemented Project!
Soon in October, the youth of our technical school will participate in the next project meeting. In the meantime, we invite you to a short report from our visit! Check our FB!

loading