Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Spotkanie partnerskie Erasmus+

Zespół Szkół w Karlinie realizuje projekt edukacyjny: „Two Faces of Technology. Isolation and Opportunities” finansowany przez program Erasmus+.
W dniach 15-17 września odbyło się we włoskim Benevento spotkanie partnerskie związane z ewaluacją dotychczasowych aktywności oraz planowaniem przyszłych działań.
Trudnych tematów było wiele, z uwagi na komplikacje wywołane przez pandemię koronawirusa. Poszukiwaliśmy nowych rozwiązań oraz poznawaliśmy platformę eTwinning.
Pozytywnie patrzymy w przyszłość i liczymy, że Projekt realizowany w partnerstwie polsko-czesko-hiszpańsko-włosko-tureckim przyniesie wiele pozytywnych efektów dla naszych szkół i krajów.
Dziękujemy naszym włoskim gospodarzom z Instituto Tecnico Industriale „G.B. Bosco-Lucarelli” za profesjonalne przygotowanie spotkania, a partnerom za otwartość i pozytywne podejście do proponowanych modyfikacji wdrażanego Projektu!
Już w październiku młodzież naszego technikum będzie uczestniczyć w kolejnym spotkaniu projektowym. Tymczasem zapraszamy do krótkiej relacji z naszej wizyty!

Zespół Szkół w Karlinie has been implementing an educational project: „Two Faces of Technology. Isolation and Opportunities” financed by the Erasmus + Program.
On September 15th-17th, a partnership meeting was held in Benevento, Italy. It was related to the evaluation of activities so far and the planning of future activities.
There were many difficult topics due to complications caused by the coronavirus pandemic. We looked for new solutions and got to know the eTwinning platform.
We look forward to future positively and hope that the Project implemented in the Polish-Czech-Spanish-Italian-Turkish partnership will bring many positive effects for our schools and countries.
We would like to thank our Italian hosts for professional preparation of the meeting, and partners for their openness and positive approach to the proposed modifications of the implemented Project!
Soon in October, the youth of our technical school will participate in the next project meeting. In the meantime, we invite you to a short report from our visit! Check our FB!

Zaproszenie na zebranie z rodzicami

Zapraszam serdecznie na najbliższe spotkanie z rodzicami według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

grafika przedstawia harmonogram spotkań z wychowawcami we wrześniu 2021 r.


Proszę o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a zwłaszcza
godzin przybycia do szkoły i unikania większych skupisk w budynku i przed nim.
W szkole rekomenduje się zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych oraz zachowanie 1,5 m dystansu. Bezpośrednio po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce i udać się do wyznaczonych klas.

Justyna Syga

Plan lekcji

Szczepienia młodzieży

Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji i Nauki zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi szczepień.
Informujemy, że w szkole nie będzie zorganizowany punkt szczepień, ale w przypadku chęci skorzystania z naszej pomocy należy złożyć wychowawcy klasy deklarację znajdującą się w załączniku do tej informacji.
Po ustaleniu grupy zainteresowanych, szczepienia będą zorganizowane w punkcie szczepień w Karlinie.
O terminie będziemy indywidualnie informować.

Załączam materiały informacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

https://www.youtube.com/watch?v=jjC5zt_elcU&t=2s

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

1 września zapraszam na spotkanie z wychowawcami klas, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Grafika przedstawia harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22

Przypominam o zachowaniu się zgodnie z obowiązującymi w szkole Procedurami związanymi z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem zakażeniom COVID. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, należy zachowywać dystans oraz używać maseczek w przestrzeniach wspólnych.

Do zobaczenia!

INTERNAT

Internat czynny od 31.08.2021 r. od godz. 15.00.
Uczniowie, którzy pierwszy raz będą mieszkać w internacie, w dniu zakwaterowania muszą zgłosić się z rodzicem w celu podpisania umowy.

STYPENDIUM SOCJALNE Z ZAKŁADU OŚWIATY W KARLINIE

W terminie od dnia 30.08.2021r. w Zakładzie Oświaty w Karlinie przy ul. Szymanowskiego 17, pok. nr 4 oraz w szkołach wydawane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) na rok szkolny 2021/2022. 
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 1327 z późn. zm);
-Uchwała Nr XXXV/258/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karlino;
-ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)
Pomoc materialna przysługuje:
– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych  szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych  oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych- do czasu  ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Wnioski przyjmowane będą w terminie do dnia 15.09.2021 r., a w przypadku :

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski będą przyjmowane do dnia 15.10.2021r.

Uczniowie pełnoletni składają wnioski we własnym imieniu.
Na podstawie art. 90n ust.7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)  rozdz. I art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł, a od 1 stycznia 2022 roku   kwota 600 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 z późn. zm.))
 • Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie miasta i gminy Karlino

Stypendium nie przysługuje:
uczniom klas zerowych, uczniom którzy nie mieszkają na terenie miasta i gminy Karlino, uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotości kwoty,  o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek 
rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, wniosek odpowiednio dyrektora szkoły,  kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2. ustawy o systemie oświaty.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

 • wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku,
 • aktualnego zaświadczenia ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia;
 • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
  – z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto lub oświadczenie o dochodach*;
  – z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;
  – z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub  statusie bezrobotnego.
  – zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
  -wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MGOPS – zaliczka alimentacyjna
  – z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – odcinek świadczenia, decyzja;
  – zaświadczenie lub oświadczenie  potwierdzające wysokość innych dochodów ( np. z  prac dorywczych).
  – z tytułu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych – oświadczenie o ilości miesięcy w których była prowadzona działalność gospodarcza, zaświadczenie z US za poprzedni rok, zaświadczenie z ZUS o opłaconych składkach zdrowotnych lub oświadczenie jeśli działalność nie była prowadzona;
  – z tytułu działalności w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie;
  – z tytułu działalności w formie karty podatkowej- decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie;
  – dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone   w odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi  w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności,  za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny,  rozumie się podatek wyliczony   w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach  o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ustalenie dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego: Dokumentowanie dochodu z rolnictwa następuje co do zasady poprzez złożenie zaświadczenia o powierzchni posiadanego gospodarstwa wyrażonej w  hektarach przeliczeniowych lub też poprzez przedstawienie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym oraz – w przypadku dzierżawy gruntów – umowy dzierżawy lub oświadczenia o jej zawarciu. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny  w wysokości 308 zł , a od 1 stycznia 2022 roku 345 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub  w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów, świadczenia wychowawczego „500 +”-ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia pieniężnego o którym mowa w art. 8a ust 1 – Karta Polaka, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podst. art. 9 ustawy o grobach weteranów walk  o wolność i niepodległość Polski,  nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podst. art. 31a ustawy o Radzie Ministrów, pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji, środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego, zwrot kosztów o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Pouczenie:
Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium,  o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego – art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. ( Dz. U. z 2020r. poz. 1327 z późn. zm.)
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego – art. 90 o ust. 4 ustawy  o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

* w przypadku składania oświadczenia o dochodach konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Na podstawie art. 233 §1 kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1444 z późn. zm.) – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
§1a.Jeżeli sprawca czynu określonego w§1zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.

Wyniki egzaminów maturalnych 2020/21

Drodzy Absolwenci Technikum,
Gratulujemy niezłych średnich wyników maturalnych!

Grafika przedstawia wykres średnich wyników absolwentów Technikum

Przypominamy, że wszyscy zdający, którzy nie zdali jednego przedmiotu mają prawo do bezpłatnej poprawki. W tym celu do poniedziałku 12 lipca należy złożyć w szkole wniosek o egzamin poprawkowy, który odbędzie się 24 sierpnia o godz. 9.00
Liczymy, że nasza zdalność wzrośnie po sesji poprawkowej!

Grafika przedstawia wykres zdawalności z przedmiotów obowiązkowych

„LICZYMY SIĘ DLA POLSKI”

Przypominamy, że do dnia 30.09.2021r.  trwa obowiązkowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Dokonaj samospisu lub umów się na wizytę w Gminnym Biurze Spisowym – w Urzędzie Miejskim w Karlinie tel. 094 311 95 15, 311 95 47.  Możesz zadzwonić również na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99 lub zaczekać aż skontaktuje się z tobą rachmistrz spisowy telefonicznie poprzez nr telefonu 22 828 88 88  bądź na wizycie bezpośredniej

Więcej informacji na stronie internetowej:

Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego

Pożegnaliśmy ten wyjątkowy rok szkolny. Cieszymy się ze wszystkich sukcesów naszych Uczniów i dziękujemy, że dzielnie stawili czoła wyzwaniom. 
Dziękuję Uczniom i Rodzicom, którzy nas wspierali w tym trudnym czasie. Szczególne podziękowania dla Rady Rodziców, która pomimo ograniczonych funduszy oraz innych utrudnień włączyła się w szkolne imprezy (Dzień Dziecka, Otrzęsiny), a także ufundowała bony podarunkowe dla wyróżnionych uczniów. 
Dziękuję Nauczycielom i Pracownikom administracji i obsługi za ich wysiłek, by ten organizm szkolny sprawnie funkcjonował pomimo utrudnień.  

Koniec roku to czas podsumowań, wyróżnień dla najpracowitszych uczniów, a także konkursów i projektów, które staraliśmy się wdrażać. Uczniowie uczestniczący w wymianie w ramach Erasmus otrzymali swoje certyfikaty uczestnictwa.  Najzdolniejsi przyszli mechatronicy z klasy I i II otrzymali upominki od Firmy Korpo.  

Gratuluję naszym dzisiejszym Absolwentom, którzy ukończyli dziś szkołę i wkrótce podejdą do swoich egzaminów zawodowych! To już kolejny rocznik Branżowej Szkoły I stopnia… Trzymamy kciuki za egzaminy, życzymy powodzenia przy podejmowaniu kolejnych wyborów życiowych, a tych którzy nadal chcą się kształcić zapraszamy do naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

Życzę, by czas wakacji był wolny od wszelkich trosk, pełen słońca i radości, ale przede wszystkim niech towarzyszy Wam, drodzy Uczniowie zdrowy rozsądek, by był to czas spędzony bezpiecznie gdziekolwiek będziecie! Do zobaczenia!   

Na naszym szkolnym FB znajdziecie galerię zdjęć z dzisiejszego wydarzenia. 

Justyna Syga

W załączeniu listy od Ministra Edukacji Narodowej oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Zachęcam do lektury. 

loading