Nabór na rok szkolny 2023/2024

Rozkład jazdy autobusów

Internat

Internat czynny od 03 września 2023 r. (niedziela) od godz. 15.00

Wyżywienie od wtorkowego śniadania.

Uczniowie, którzy pierwszy raz będą mieszkać w internacie, w dniu zakwaterowania muszą zgłosić się z rodzicem w celu podpisania umowy.

Szczegóły na stronie:
https://zskarlino.pl/?page_id=8277&fbclid=IwAR1inRheoB2bvQHobuBGtOmsj-j7_9kadhM6w-WH5IggWDAf4ZknU6iau_0

EKOPRACOWNIA w Zespole Szkół w Karlinie

Nasza placówka przystąpiła do pilotażowego projektu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i jako jedna z niewielu w regionie otrzymała dofinansowanie w maksymalnej wysokości 75 tys. złotych na Ekopracownię – pracownię odnawialnych źródeł energii!

Tablica informacyjna dotycząca wysokości dofinansowania projektu, jego nazwy oraz zawierająca logotypy instytucji zaangażowanych w finansowanie projektu: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz WFOŚiGW w Szczecinie.

Egzaminy poprawkowe

Egzamin poprawkowy z matury ustnej – 21 sierpnia 2023 r. godz. 9.00

Egzamin poprawkowy z matury pisemnej – 22 sierpnia 2023 r. godz. 9.00

Egzaminy poprawkowe – 30 sierpnia 2023 r. godz. 9.00

1 BSI – informatyka

1 TM – podstawy mechatroniki

Dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów niepełnosprawnych

W dniu 19 maja 2023 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Zgodnie z ww. programem, uczniowie z niepełnosprawnością ze szkół ponadpodstawowych będą mogli skorzystać z dofinansowania na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Podstawa prawna

Szczegółowe zasady przyznawania pomocy reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025.

W latach szkolnych 2023/2024-2025/2026 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabosłyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 7. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt. 1-6,
 8. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 9. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa odpowiednio w pkt. 1-6 i 8,

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1287 oraz z 2022r. poz. 1116).

Wysokość dofinansowania

Wartość pomocy, o której mowa w § 5 Rozporządzenia, nie może przekroczyć kwoty:

 1. 225 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 8 i 9 Rozporządzenia, uczęszczającego do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026;
 2. 390 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7 Rozporządzenia, uczęszczającego  w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026  do branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia,
 3. 445 zł – dla ucznia, o którym mowa w § 3 pkt 1-7 Rozporządzenia, uczęszczającego    w roku szkolnym:

a) 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026 do: liceum ogólnokształcącego, technikum, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej lub liceum sztuk plastycznych,
b) 2023/2024 do klas I i II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas III-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia,
c) 2024/2025 do  klas I-III czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia lub klas IV-VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia.

 Zasady udzielania pomocy

 1. Ww. pomoc jest udzielana na wniosek opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia, albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą opiekunów ucznia albo pełnoletniego ucznia.
 2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026.
 3. Wniosek o przyznanie ww. pomocy, uczniowi szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego, osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego albo osobę fizyczną składa się w terminie do 22 września 2023 r. (w przypadku roku szkolnego 2023/2024).
 4. Dyrektor sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy.
 5. Po otrzymaniu środków pieniężnych na dofinansowanie zakupu podręczników Zakład Oświaty w Karlinie dokona zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych po przedłożeniu dowodu zakupu, do wysokości wartości pomocy.

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony wniosek (wniosek dostępny poniżej).
 2. Kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, (oryginał orzeczenia do wglądu).
 3. Dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków dotyczące zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Informacje dodatkowe

 1. W przypadku indywidualnego zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub opiekunów (opiekuna) ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie tych podręczników  lub materiałów.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia, należy do niego dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych wyłącznie w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.
 3. W przypadku zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego lub materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów koszt ich zakupu jest zwracany opiekunom uczniów albo pełnoletnim uczniom do wysokości pomocy, o której mowa w § 5 Rozporządzenia, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu tych podręczników lub materiałów, zawierającego:
 •  imię (imiona) i nazwisko ucznia,
 •  nazwę i adres siedziby szkoły,
 • klasę, do której uczeń będzie uczęszczał odpowiednio w roku szkolnym 2023/2024, 2024/2025 lub 2025/2026,
 • wykaz zakupionych podręczników lub materiałów i koszt ich zakupu,
 •  datę zakupu,
 • podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

ŚWIATOWY DZIEŃ SWIADOMOŚCI AUTYZMU

Z okazji Dnia Świadomości Autyzmu uczestniczyliśmy w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „AUTYZM – KROK NAPRZÓD”, która odbyła się w dniach 1-2.04. 2023 r. w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości.  Celem konferencji było promowanie fachowej wiedzy o autyzmie w sposób naukowy, ale również z perspektywy studentów, pracodawców, osób w spektrum i ich rodzin. W programie umieszczono prelekcje autorytetów i osób, którym temat autyzmu jest bliski, a także sesje dyskusyjne m.in. na temat dorosłości w spektrum. Organizatorami konferencji byli Fundacja Progredi oraz  członkowie komitetu organizacyjnego Tomasz Dobrowolski i dr Jolanta Maciąg z Akademii Pomorskiej w Słupsku.  Większość prelegentów było blisko spokrewnione z osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (dzieci), niektórzy z nich byli osobami z ASD. Wszystkich zdecydowanie łączyła pasja i powołanie do tego co zrobili i co robią dla osób dotkniętych autyzmem.

Konferencja była wyjątkowa pod każdym względem i w swojej tematyce uwzględniał większość zapytań i obaw – rodziców, nauczycieli, osób z ASD. Kto nie mógł być na konferencji może ją obejrzeć. Wszystkie wykłady były nagrywane i wkrótce będą umieszczone na stronie Fundacji Progredi. https://www.fundacjaprogredi.pl/

fotografie i tekst: Emilia Marunowska

Zespół Szkół w Karlinie w gronie Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości

W roku szkolnym 2022/2023 nasi uczniowie korzystają z innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości – Branżowych Symulacji Biznesowych, a wszystko za sprawą włączenia się w projekt ,,Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką”. Dzięki temu nasza szkoła korzysta z platformy edukacyjnej głównie podczas lekcji przedsiębiorczości i przedmiotów zawodowych, a uczniowie mają możliwość podejmowania realistycznych decyzji biznesowych podczas zarządzania wirtualną firmą.

Pozyskiwanie klientów i partnerów biznesowych, ustalanie cen, zakup urządzeń
i materiałów, a nawet zatrudnianie pracowników to zadania, z którymi mierzą się uczniowie. Współzawodnicząc na wirtualnym rynku ze swoimi kolegami przekonują się jak konkurencja wpływa na prowadzenie własnej firmy.

Wirtualny biznes – realne kompetencje

Nasi uczniowie wcielą się w rolę przedsiębiorców prowadzących firmy produkcyjne lub usługowe –  wszystkie działania odbywają się na platformie online. Wykorzystuje ona mechanizmy grywalizacji i ma za zadanie zaangażować młodzież w rozgrywkę toczącą się w doskonale odwzorowanych warunkach rynkowych. To pierwszy krok w kierunku własnej działalności gospodarczej.

Nasi nauczyciele jako mentorzy biznesu

Nowe umiejętności zdobywają również nauczyciele, którzy podczas praktycznych warsztatów
z ekspertami firmy REVAS rozszerzyli wiedzę techniczną z zakresu obsługi narzędzia, lecz również wiedzę dotyczącą prawidłowej oceny działań i postępów uczniów. Składa się na nią nie tylko wynik finansowy wirtualnego przedsiębiorstwa, ale także zadowolenie jego klientów i pracowników, rozwój
a nawet poziom zadłużenia. W naszej szkole, po przejściu dwuetapowego szkolenia oraz zdaniu egzaminu Certyfikat Trenera Branżowych Symulacji Biznesowych REVAS otrzymało 2 nauczycieli.

Dzięki wdrożeniu Branżowych Symulacji Biznesowych, nasza szkoła dołącza do elitarnego grona Innowatorów Branżowej Przedsiębiorczości, do którego należą szkoły, uczelnie, instytucje oraz firmy z całej Polski. Więcej informacji o Branżowych Symulacjach Biznesowych można uzyskać na stronie www.revas.pl

Wdrażanie innowacyjnego narzędzia do nauki przedsiębiorczości i korzystanie z licencji jest  możliwe dzięki współpracy w ramach projektu ,,Pomorze Zachodnie – gdzie biznes łączy się z nauką” realizowanego przez Centrum Inicjatyw Gospodarczych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Więcej informacji o działalności wydziału znajduje się na stronie www.cig.wzp.pl oraz profilu Facebook Pomorze Zachodnie otwarte na biznes. Projekt jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.18 Tworzenie i rozbudowa regionalnego systemu innowacji

Godzina Dostępności Nauczycieli Zespołu Szkół w Karlinie

Poniżej Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie w sprawie organizacji godzin dostepności w roku szkolnym 2022/2023 przez nauczycieli Zespołu Szkół w w Karlinie dla uczniów, ich rodziców oraz innych nauczycieli.

Realizacja projektu edukacyjnego: „Razem w Zawodową Przyszłość-BIS!” Wizyta w Firmie z branży Poligraficznej

WYCIECZKA ZAWODOZNAWCZA DO FABRYKI OPAKOWAŃ W BONINIE

Uczniowie klas czwartych Technikum w Karlinie mieli możliwość utrwalenia wiadomości o druku offsetowym arkuszowym. Z bliska obejrzeliśmy cały proces powstania opakowania, od przygotowania stosu arkuszy do powstania gotowego wyrobu.

Filip Lenkiewicz i Filip Więcławski samodzielnie za pomocą tzw. paleciaka pomagali w utworzeniu stosu arkuszy do druku, uczestniczyli w etapie mocowania obciągu gumowego, a Anastasiia miała okazję nałożenia farby na wałek. Z bliska mogliśmy obejrzeć procesy sztancowania i kaszerowania. Na pewno uczniom już nie pomylą się te pojęcia.

Wrażenie zrobiły na nas duże hale produkcyjne i przestrzenie magazynowe, w których znajdowały się maszyny i materiały. Park maszynowy w fabryce składa się z urządzeń renomowanych firm ROLAND, BOBST i SLOTER. W fabryce mogliśmy oglądać maszynę offsetową składającą się z sześciu agregatów. Pan drukarz Mariusz Sadowski pokazał nam jej elementy, mogliśmy wskazać wałki farbowe i wodne. Dowiedzieliśmy się, że aby spasować ze sobą wszelkie punktury formatowe do odrzutu na makulaturę przeznaczonych jest aż 300 sztuk arkuszy.

Bardzo dziękujemy Państwu Alinie i Władysławowi Pyrka za pomoce dydaktyczne, które otrzymaliśmy: wydruki arkuszy, blachy, wykrojniki i opakowania w formie gotowego wyrobu poligraficznego.

loading