Granty PPGR – ważna informacja!

W związku ze zmianą wytycznych  w zakresie kwalifikowalności oświadczeń złożonych  w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, informujemy o konieczności uzupełnienia złożonych oświadczeń. Zgodnie z wytycznymi złożone oświadczenia,  należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Osoby zainteresowane, prosimy o uzupełnienie oświadczeń o dokumenty poświadczające:

1. Fakt zatrudnienia członka rodziny (krewnego w linii prostej tj. rodzica, dziadków, pradziadków/ opiekunów prawnych) w gminie objętej PPGR (weryfikacja poprzez np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp.),

2. Potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą wskazaną w oświadczeniu jako krewnego  w linii prostej członka rodziny o którym mowa w pkt 1. (weryfikacja poprzez odpisy aktów stanu cywilnego).

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki oraz dane osoby, która złożyła oświadczenie tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu) do: Zakładu Oświaty w Karlinie ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie do dnia 7.12.2021r.

Program obejmuje uczniów objętych obowiązkiem szkolnym – od klasy „0” szkoły podstawowej do uczniów ostatniej klasy szkoły średniej. Uczniowie szkół wyższych nie kwalifikują się do wzięcia udziału w konkursie.

UWAGA! Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia.

Międzynarodowy Dzień życzliwości i pozdrowień

Nasi uczniowie włączyli się w obchody Światowego Dnia Życzliwości i Pozdrowień. Celem akcji jest uwrażliwienie ludzi na wzajemną życzliwość oraz rozbudzenie w nich pozytywnych emocji. Z tej okazji w wielu miejscach szkoły pojawiły się karteczki z miłymi słowami dla każdego. Uśmiech dzisiaj był obowiązkowy.

Grafika przedstawia gazetkę ścienną. W centralnej części napis „Dzień Życzliwości i Pozdrowień 22.11.”; wokoło serduszka, kwiatki i uśmiechnięte buzie w kolorze żółtym i czerwonym

Wybory do młodzieżowej Rady Miejskiej

22 listopada odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Rada jest organem konsultacyjnym reprezentującym interesy młodzieży mieszkającej lub uczącej się w gminie Karlino. Składa się z piętnastu członków liczących 13-19 lat. W naszym okręgu wyborczym o siedem mandatów ubiega się dwanaścioro kandydatów. O tym, kto będzie naszym radnym, dowiemy się za kilka dni.

Grafika przedstawia ucznia wrzucającego głos do urny wyborczej. Urna jest biało- czerwona.
Grafika przedstawia liczenie głosów przez trzyosobową komisję wyborczą

BohaterON – włącz historię!

W tym tygodniu na lekcji projektowania graficznego klasa ITG zaznaczyła udział w ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię. Uczniowie w tym celu zaprojektowali i wydrukowali kartki pocztowe, które zostaną wysłane do wybranych powstańców. W ten sposób połączono historię z grafiką komputerową.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania w której uczestniczy również nasza szkoła. Kampania mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez trzy wrocławskie organizacje: Fundację Rosa, Fundację Sensoria i Fundację Pokolenia Kolumbów, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc.

Krystian Zalewski, Ireneusz Tyborski

Spotkanie wyborcze

Kampania wyborcza do Młodzieżowej Rady Miejskiej (MRM) nabiera rozpędu. 17 listopada w holu odbyło się spotkanie społeczności szkolnej z kandydatami na radnych. Radne obecnej kadencji- Alicja Gwóźdź i Oliwia Troszczyńska- przedstawiły historię demokracji oraz zadania i sposób funkcjonowania MRM. Następnie wysłuchaliśmy prezentacji kandydatów i ich programów. Na koniec kandydaci odpowiadali na pytania zadawane przez przedstawicieli Samorządu Szkolnego oraz wyborców- uczniów Zespołu Szkół w Karlinie. Wybory już w poniedziałek.

Grafika przedstawia kandydatów na radnych prezentujących swoje programy
Grafika przedstawia plakaty wyborcze

Dzień tolerancji

16 listopada uczniowie Zespołu Szkół włączyli się w obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji. Z tej okazji szkołę ozdobiły plakaty przypominające jak ważna jest tolerancja w życiu każdego człowieka.

Grafika przedstawia uczniów zwiedzających wystawę plakatów

Erasmuski z Zespołu Szkół wróciły z Włoch

W dniach 27-29.10 br., odbyła się w naszej szkole promocja projektu „Two faces of technology. Isolation and opportunities”, realizowanego wraz ze szkołami z Turcji, Włoch, Hiszpanii i Czech w ramach programu Erasmus +. Uczennice, które kilka dni temu wróciły z Włoch, opowiedziały swoim kolegom i koleżankom o swoim pobycie w miejscowości Benevento. W trakcie trzeciego już spotkania partnerskiego, wzięliśmy udział w warsztatach integracyjnych, komputerowych, informatycznych, szkoleniu dotyczącym cyberbullyingu oraz konkursie na najlepsze plakaty pod tytułem „Technological innovations” and „We have no difference”. Zajęciom w szkole towarzyszyło zwiedzanie Benevento, Neapolu, Pompei oraz Sorento. Największą niespodzianką całego pobytu, o której się dowiedzieliśmy, była wizyta u Olivandera, gdzie nie tylko mogliśmy spotkać wszystkich bohaterów Harrego Pottera, zgarnąć mapę Huncwotów, zjeść Voldemorta i tym pozostałych, ale i kupić różdżkę lub zmieniacz czasu ;D. Szczegółowe informacje znaleźć można na naszej międzynarodowej stronie projektu: https://www.facebook.com/groups/1462364587272638

Grafika zawiera dwie fotografie pokazujące uczennice promujące projekt z programu Erasmus oraz 4 fotografie przedstawiające grupkę osób, która uczestniczyła w projekcie i na tym slajdzie są one pokazane kolejno w Neapolu, Benevento, Pompejach i Sorento. Na dole slajdu znajdują się flaga Włoch, logo Erasmusa, logo naszego projektu oraz logo naszej szkoły
Grafika zawiera jedno zdjęcie uczennicy opowiadającej o projekcie oraz 4 zdjęcia z warsztatów, które odbyły się w szkole. Jedno zdjęcie przedstawia wszystkie prace plastyczne wykonane przez uczniów i umieszczone na wystawie. Na dole slajdu znajduje się flaga Włoch, logo Erasmusa, logo naszego projektu oraz logo naszej szkoły.
Grafika zawiera zdjęcie uczennicy opowiadającej o projekcie oraz pięć zdjęć z restauracji.
W środku slajdu znajdują się flaga Włoch, logo Erasmusa, logo naszego projektu oraz logo naszej szkoły.
Grafika zawiera zdjęcie uczennicy opowiadającej o projekcie, trzy zdjęcia ukazujące szkołę w Benevento oraz dwa zdjęcia grupowe, zdjęcie naszej grupy polskiej oraz zdjęcie całej grupy międzynarodowej biorącej udział w tym spotkaniu partnerskim. W środku slajdu znajdują się flaga Włoch, logo Erasmusa, logo naszego projektu oraz logo naszej szkoły.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie

Zbliżają sie wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie- organu konsultacyjnego w kwestiach dotyczących młodzieży w naszej gminie, ale także umożliwiającego podejmowania inicjatyw służących poprawie ważnych dla młodych ludzi kwestii.
Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół w Karlinie, a także młodzi mieszkańcy Karlina-uczniowie innych szkół ponadpodstawowych w regionie, zachęcamy Was serdecznie do aktywności w tym obszarze, aby w praktyce uczyć się demokracji w naszej Małej Ojczyźnie.
W naszej Gminie głos Młodych ludzi jest ważny, a MRM może skutecznie nawiazywać dialog z przedstawicielami Rady Miejskiej, Burmistrzem, czy urzędnikami, co może przyczynić się do zwiększenia skuteczności podejmowanych przez władze rozwiązań.

Jak zostać Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie? Poniżej wyciąg ze Statutu Rady:

§ 29. 1.Członkiem Rady może być każdy, kto ukończył  lub ukończy 13 lat, a nie ukończył 19 lat w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory oraz
1) uczęszcza do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie gminy Karlino , zwaną dalej szkołą , posiada pełne prawa uczniowskie lub
2) zamieszkuje na terenie Gminy  Karlino i uczęszcza do dowolnej szkoły oraz posiada pełne prawa uczniowskie. 
2. W przypadku osób małoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na kandydowanie.

§ 30. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady ma każdy uczeń szkoły, o której mowa w § 29,  posiadający pełne prawa uczniowskie oraz który w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory, ukończył lub ukończy 11 lat.

§ 31. Wybory są równe – każdemu przysługuje jeden głos i bezpośrednie – głosować można tylko osobiście i odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 32.1 . Wybory przeprowadzane są w okręgach wyborczych, którymi są szkoły, według następującej ilości mandatów:
1) Szkoła Podstawowej w Karlinie – 5 mandatów,
2) Szkoła Podstawowa w Karwinie – 1 mandat,
3) Szkoła Podstawowa w Karścinie – 1 mandat,
4) Szkoła Podstawowa w Daszewie – 1 mandat;
5) Zespół Szkół w Karlinie – 7 mandatów.
Razem 15 mandatów.
2. Uczniowie szkół ponadpodstawowych spoza Gminy Karlino, należą do okręgu wyborczego Zespołu Szkół w Karlinie.

(…)

§ 36.1. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Szkolna Komisja Wyborcza. Zgłoszenia dokonane zgodnie z przepisami niniejszego Statutu są rejestrowane przez Komisję Szkolną w kolejności ich zgłoszenia. Listy kandydatów zamyka się na 10 dni przed ogłoszoną datą wyborów.
2. Zgłoszenie kandydatów z innych szkół ponadpodstawowych, działających poza terenem Gminy Karlino,  przyjmuje Szkolna Komisja Wyborcza przy Zespole Szkół w Karlinie.
3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: nazwę szkoły,  imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Do zgłoszenia winna być dołączona: lista z podpisami popierającymi, zgoda kandydata na kandydowanie, a w przypadku osób małoletnich – pisemna zgoda rodziców na kandydowanie do Rady.
4. Zgłoszenie kandydata winno być poparte co najmniej 15 podpisami osób spełniających kryteria określone w § 30.
5. Jeżeli w danym okręgu wyborczym Szkolna Komisja Wyborcza zarejestrowała liczbę kandydatów równą lub mniejszą niż określona w § 32 niniejszego Statutu, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych uważa się zarejestrowanych kandydatów. Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół z obsadzenia mandatu bez głosowania, który niezwłocznie przesyła Miejskiej Komisji Wyborczej.
6. W przypadku  nie obsadzenia pełnej liczby mandatów w danym okręgu wyborczym, mandaty te Komisja Wyborcza obsadza kandydatami, którzy uzyskali największą bezwzględną liczbę głosów w innych okręgach wyborczych. Z obsadzenia mandatów komisja sporządza protokół.
(…)
8. Każdy wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów poprzez złożenie swojego podpisu. Poparcia nie można wycofać.

(…)

§ 37. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu ogłoszenia do wiadomości szkół terminu wyborów i ulega zakończeniu w ostatnią sobotę poprzedzającą poniedziałek, w którym odbywają się wybory.
2. Kampania wyborcza prowadzona jest na terenie szkoły. Dozwolone są wszelkie formy agitacji wyborczej, które nie powodują szkód materialnych bądź niematerialnych i nie godzą w dobre imię kandydata. Kampania wyborcza nie może w jakikolwiek sposób zakłócać normalnego funkcjonowania szkoły.
3. Kandydat, którego kampania wyborcza narusza postanowienia ust. 2 może zostać pozbawiony prawa kandydowania uchwałą właściwej Szkolnej Komisji Wyborczej. Informację o podjęciu takiej uchwały wraz z uzasadnieniem przekazuje się do Miejskiej Komisji Wyborczej, która po rozpatrzeniu sprawy może uchwałę zatwierdzić lub ją uchylić.
4. Zasady bezpłatnego udostępniania tablic ogłoszeniowych lub radiowęzła na potrzeby kampanii wyborczej ustala Szkolna Komisja Wyborcza w porozumieniu z Dyrekcją danej placówki. Audycje wyborcze kandydatów z danej szkoły powinny mieć jednakowy czas antenowy oraz być odtwarzane w losowej kolejności.”

Opiekunem MRM jest Pan Ireneusz Tyborski, nauczyciel historii i WOS w ZS w Karlinie, który chętnie przybliży Wam szczegóły funkcjonowania rady oraz odpowie na nurtujące pytania.

Wkrótce rozpoczynamy kampanię wyborczą i liczymy na Wasz aktywny udział!

Poniżej załączamy Kalendarz wyborczy oraz dokumenty związane z zarządzeniem wyborów i powołaniem Miejskiej Komisji Wyborczej.

Data wykonania czynności wyborczychTreść czynności wyborczych
1.27 października 2021  r.  Zarządzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie
2.do 28 października  2021  r.  Przesłanie treści Zarządzenia wraz z kalendarzem wyborczym do szkół
3.do 28 października 2021  r.  Powołanie zarządzeniem Burmistrza Karlina Miejskiej Komisji Wyborczej
4.do 28 października 2021r.  Podanie do wiadomości w szkołach składu Miejskiej Komisji Wyborczej
5.do 5 listopada 2021  r.  Zgłoszenie kandydatów do Szkolnej Komisji Wyborczej
6.do 8 listopada 2021  r.  Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej   Podanie do publicznej wiadomości okręgów wyborczych, liczby mandatów oraz siedzibę Szkolnej Komisji Wyborczej   Sporządzenie przez Szkolną Komisję wyborczą spisów wyborców
7do 16 listopada 2021  r.  Zgłaszanie Szkolnej Komisji Wyborczej kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie
8.do 17 listopada 2021  r.  Przekazanie Miejskiej Komisji Wyborczej przez Szkolną Komisję Wyborczą listy kandydatów  na radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie
9.19  listopada 2021  r.  Zakończenie kampanii wyborczej
10.22 listopada  2021  r. godz. 1200– 1400Głosowanie
Powyższa tabela przedstawia kalendarz czynności wyborczych w związku z zarządzeniem wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie
Grafika przedstawia na pomarańczowym tle napis w trzech wersach: MRM (w kolorze zielonym), Młodzieżowa Rada Miejska (w kolorze granatowym), Karlino (w kolorze niebieskim). W prawym górnym rogu jest herb Karlina, a w lewym grafika wykorzytywana do pomocji Karlina

Nietypowa lekcja języka polskiego – spotkanie online

26 października 2021 roku uczniowie klas 2TM, 2TG i 3 TGB wzięli udział w wydarzeniu organizowanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które dotyczyło prezentacji projektu „Co Polacy mogą opowiedzieć Rosjanom o wspólnej syberyjskiej historii? Biblioteka Polsko-Syberyjska”. Transmisja została poprzedzona krótkim wprowadzeniem przybliżającym uczniom działalność Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i sylwetki prelegentów oraz idee przyświecające projektowi. Podczas transmitowanego na żywo spotkania nasi uczniowie mieli okazję obserwować wystąpienia wybitnych polskich badaczy – historyków i literaturoznawców poświęcone wspólnej historii obu państw. Prezentacja projektu odbyła się z udziałem dr. Tomasza Ambroziaka, który jest historykiem i ekspertem ds. historii w Instytucie Polskim w Moskwie, dr. Piotra Głuszkowskiego  – historyka i historyka literatury pracującego w Katedrze Rusycystyki UW, autora prac dotyczących historii i literatury rosyjskiej XIX i XX wieku, stosunków polsko-rosyjskich ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Polaków w rozwój Syberii, dr. Dariusza Klechowskiego  – wykładowcy literatury, menedżera kultury i dyplomaty. W dyskusji brali także udział prof. dr hab. Zbigniew Kopeć – historyk literatury, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UAM, który zajmuje się literaturą XX i XXI wieku, a w kręgu jego zainteresowań znajdują się literackie i kulturowe związki polsko-rosyjskie oraz dr Piotr Marciniak – ambasador w Mołdawii (2000-2005), dyplomata w Rosji (2008-2015) – konsul generalny w Irkucku, radca-minister w Ambasadzie w Moskwie, konsul generalny w Sankt Petersburgu. Inicjator i współorganizator wydawania „Biblioteki Polsko-Syberyjskiej”.

Zaznajomienie uczniów z akademickim projektem naukowym pozwoliło uzmysłowić im, jak istotna, szeroko komentowana i wnikliwie badana jest tematyka związana z okresem zsyłek Polaków na Syberię, przybliżyć im działalność Polaków poza granicami kraju, wzbogacić wiedzę historyczną i znacznie poszerzyć kontekst kulturowy omawianych na lekcjach języka polskiego tekstów literackich. Ponadto, możliwość przysłuchiwania się i obserwowania wydarzenia naukowego poszerzyła horyzonty uczniów i uświadomiła im różnorodne formy pracy, do której zalicza się także działalność naukowa i badawcza oraz przybliżyła realia życia akademickiego, którego uczestnikami sami będą w niedalekiej przyszłości.

koordynator: nauczyciel języka polskiego, Pani Marta Jakubowska

Plakat promujący wydarzenie

Zebranie z Rodzicami 26.10.2021

Grafika przedstawia tabelę zatytułowaną „Zebrania z rodzicami wtorek 26.10.2021r.” białymi literami na granatowym tle. W lewym górnym rogu znajduje się logo Zespołu Szkół w Karlinie. W tabeli jest zestawienie oddziałów, wychowawców wraz z miejscami i godziną spotkań.

loading