Granty PGR-przekazanie sprzętu osobom zakwalifikowanym do programu

Plakat promujący Granty PGR. Wsparcie dzieci wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

W dniu 02 września 2022r. w godzinach 12:00 – 14:00 podczas pikniku szkolnego w Zespole Szkół w Karlinie będzie wydawany sprzęt komputerowy zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Zapraszamy osoby uprawnione (rodzice, osoby pełnoletnie), które złożyły komplet dokumentów do podpisania umowy
i odbioru sprzętu. Do zawarcia umowy niezbędne będzie posiadanie dokumentu tożsamości.

Reprezentantami osób niepełnoletnich w imieniu których zostaną podpisane umowy darowizny są osoby, które złożyły
i podpisały wniosek o zakup sprzętu komputerowego (matka, ojciec, opiekun lub kurator ucznia).

Uczniowie będący osobami pełnoletnimi podpisują umowy darowizny i odbierają sprzęt we własnym imieniu. Dotyczy to również dzieci w imieniu których wniosek złożyli rodzice/opiekunowie prawni, ale uzyskały one pełnoletność w okresie pomiędzy złożeniem wniosku a odbiorem sprzętu. W tych przypadkach konieczne będzie uzupełnienie dokumentacji
konkursowej podczas odbioru sprzętu.

Osoby, które nie odbiorą w tym czasie sprzętu mogą to zrobić w Zakładzie Oświaty w Karlinie  przy ul. Szymanowskiego 17  od dnia 05.09.2022r. w godz. 8:00 – 14:30.

loading