Dodatkowy nabór do projektu grantowego „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym”

Ważna informacja z Zakładu Oświaty w Karlinie

W wyniku oszczędności powstałych w postępowaniu przetargowym ogłaszam nabór wniosków o przyznanie wsparcia   dla 22 uczniów  w ramach projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym”, którego celem jest wsparcie rodzin byłych pracowników PPGR   z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. 

Z programu mogą skorzystać dzieci i młodzież uczące się w szkołach podstawowych (w tym klasy „0” w szkołach wiejskich realizujące obowiązek rocznego przygotowania szkolnego) i ponadpodstawowych, zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Karlino, które spełnią łącznie 3 warunki wskazane w oświadczeniu, tj.: 

  1. dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej, 
  1. dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który  to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał  w miejscowości lub gminie objętej PPGR, 
  1. dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów,  lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. 

Wymagane dokumenty: 

  1. Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego. 
  1. Oświadczenie dla pełnoletniego ucznia. 
  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. 
  1. Formularz uzupełniający 
  1. Dokumentacja  potwierdzająca fakt zatrudnienia członka rodziny w linii prostej(rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, opiekunowie prawni) w gminie objętej PPGR (kserokopia świadectwa pracy, książeczki/legitymacji ubezpieczeniowej z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie ZUS, zaświadczenie KOWR itp.) 
  1. Dokumentacja potwierdzająca pokrewieństwo ucznia z osobą wskazaną we wniosku jako krewny w linii prostej (odpisy aktów stanu cywilnego). 
  1. Potwierdzenie zamieszkania w miejscowości objętej PPGR członka rodziny, który był zatrudniony niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej. 

Dokumenty należy złożyć do 30 września 2022r do godz. 13:00   w wersji papierowej do Zakładu Oświaty w Karlinie, ul. Szymanowskiego 17.                 

Informacje o programie można uzyskać pod nr telefonu: 94 311 77 80 

UWAGA! Decyduje kolejność zgłoszeń. 

Accessibility Toolbar

loading