Klauzula informacyjna RODO

Zespół Szkół w Karlinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zbiorach danych wynikających z obowiązku ich prowadzenia na mocy przepisów prawa.

  1. Administratorem danych jest Zespół Szkół w Karlinie z siedzibą przy ul. Księdza Brzóski 6, 78-230 Karlino, tel. 94 311 7844, e-mail: zskarlino@zskarlino.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych  w Zespole Szkół w Karlinie jest Pani Marlena Mazur-Pączek,
    e-mail: iodmp@oswiata-karlino.pl
  3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych znajdujących się w zbiorach danych przetwarzanych przez Zespół Szkół w Karlinie jest:
  • art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Oznacza to, że Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych,
  • art.6 ust.1 lit. a – w zakresie w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. upublicznianie wizerunku) – na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
  • art.6 ust.1 lit. b – przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie, przed zawarciem umowy.

4. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci będą przetwarzane przez czas wskazany w przepisach ze szczególnym uwzględnieniem ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

6.Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci mogą być przekazywane podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji, a także podmiotom, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych i ich sprostowania,usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy  uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym  momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;.

8. Pani/Pana dane oraz dane osobowe dzieci nie będą podlegały automatyzacji podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane,  a także nie będą przekazywane do państw trzecich.

loading