Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie

Zbliżają sie wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie- organu konsultacyjnego w kwestiach dotyczących młodzieży w naszej gminie, ale także umożliwiającego podejmowania inicjatyw służących poprawie ważnych dla młodych ludzi kwestii.
Drodzy Uczniowie Zespołu Szkół w Karlinie, a także młodzi mieszkańcy Karlina-uczniowie innych szkół ponadpodstawowych w regionie, zachęcamy Was serdecznie do aktywności w tym obszarze, aby w praktyce uczyć się demokracji w naszej Małej Ojczyźnie.
W naszej Gminie głos Młodych ludzi jest ważny, a MRM może skutecznie nawiazywać dialog z przedstawicielami Rady Miejskiej, Burmistrzem, czy urzędnikami, co może przyczynić się do zwiększenia skuteczności podejmowanych przez władze rozwiązań.

Jak zostać Radnym Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie? Poniżej wyciąg ze Statutu Rady:

§ 29. 1.Członkiem Rady może być każdy, kto ukończył  lub ukończy 13 lat, a nie ukończył 19 lat w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory oraz
1) uczęszcza do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej na terenie gminy Karlino , zwaną dalej szkołą , posiada pełne prawa uczniowskie lub
2) zamieszkuje na terenie Gminy  Karlino i uczęszcza do dowolnej szkoły oraz posiada pełne prawa uczniowskie. 
2. W przypadku osób małoletnich konieczna jest pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na kandydowanie.

§ 30. Czynne prawo wyborcze w wyborach do Rady ma każdy uczeń szkoły, o której mowa w § 29,  posiadający pełne prawa uczniowskie oraz który w roku kalendarzowym, w którym odbywają się wybory, ukończył lub ukończy 11 lat.

§ 31. Wybory są równe – każdemu przysługuje jeden głos i bezpośrednie – głosować można tylko osobiście i odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 32.1 . Wybory przeprowadzane są w okręgach wyborczych, którymi są szkoły, według następującej ilości mandatów:
1) Szkoła Podstawowej w Karlinie – 5 mandatów,
2) Szkoła Podstawowa w Karwinie – 1 mandat,
3) Szkoła Podstawowa w Karścinie – 1 mandat,
4) Szkoła Podstawowa w Daszewie – 1 mandat;
5) Zespół Szkół w Karlinie – 7 mandatów.
Razem 15 mandatów.
2. Uczniowie szkół ponadpodstawowych spoza Gminy Karlino, należą do okręgu wyborczego Zespołu Szkół w Karlinie.

(…)

§ 36.1. Zgłoszenia kandydatów przyjmuje Szkolna Komisja Wyborcza. Zgłoszenia dokonane zgodnie z przepisami niniejszego Statutu są rejestrowane przez Komisję Szkolną w kolejności ich zgłoszenia. Listy kandydatów zamyka się na 10 dni przed ogłoszoną datą wyborów.
2. Zgłoszenie kandydatów z innych szkół ponadpodstawowych, działających poza terenem Gminy Karlino,  przyjmuje Szkolna Komisja Wyborcza przy Zespole Szkół w Karlinie.
3. Zgłoszenie kandydata powinno zawierać: nazwę szkoły,  imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Do zgłoszenia winna być dołączona: lista z podpisami popierającymi, zgoda kandydata na kandydowanie, a w przypadku osób małoletnich – pisemna zgoda rodziców na kandydowanie do Rady.
4. Zgłoszenie kandydata winno być poparte co najmniej 15 podpisami osób spełniających kryteria określone w § 30.
5. Jeżeli w danym okręgu wyborczym Szkolna Komisja Wyborcza zarejestrowała liczbę kandydatów równą lub mniejszą niż określona w § 32 niniejszego Statutu, głosowania nie przeprowadza się, a za wybranych uważa się zarejestrowanych kandydatów. Szkolna Komisja Wyborcza sporządza protokół z obsadzenia mandatu bez głosowania, który niezwłocznie przesyła Miejskiej Komisji Wyborczej.
6. W przypadku  nie obsadzenia pełnej liczby mandatów w danym okręgu wyborczym, mandaty te Komisja Wyborcza obsadza kandydatami, którzy uzyskali największą bezwzględną liczbę głosów w innych okręgach wyborczych. Z obsadzenia mandatów komisja sporządza protokół.
(…)
8. Każdy wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie kandydatów poprzez złożenie swojego podpisu. Poparcia nie można wycofać.

(…)

§ 37. 1. Kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu ogłoszenia do wiadomości szkół terminu wyborów i ulega zakończeniu w ostatnią sobotę poprzedzającą poniedziałek, w którym odbywają się wybory.
2. Kampania wyborcza prowadzona jest na terenie szkoły. Dozwolone są wszelkie formy agitacji wyborczej, które nie powodują szkód materialnych bądź niematerialnych i nie godzą w dobre imię kandydata. Kampania wyborcza nie może w jakikolwiek sposób zakłócać normalnego funkcjonowania szkoły.
3. Kandydat, którego kampania wyborcza narusza postanowienia ust. 2 może zostać pozbawiony prawa kandydowania uchwałą właściwej Szkolnej Komisji Wyborczej. Informację o podjęciu takiej uchwały wraz z uzasadnieniem przekazuje się do Miejskiej Komisji Wyborczej, która po rozpatrzeniu sprawy może uchwałę zatwierdzić lub ją uchylić.
4. Zasady bezpłatnego udostępniania tablic ogłoszeniowych lub radiowęzła na potrzeby kampanii wyborczej ustala Szkolna Komisja Wyborcza w porozumieniu z Dyrekcją danej placówki. Audycje wyborcze kandydatów z danej szkoły powinny mieć jednakowy czas antenowy oraz być odtwarzane w losowej kolejności.”

Opiekunem MRM jest Pan Ireneusz Tyborski, nauczyciel historii i WOS w ZS w Karlinie, który chętnie przybliży Wam szczegóły funkcjonowania rady oraz odpowie na nurtujące pytania.

Wkrótce rozpoczynamy kampanię wyborczą i liczymy na Wasz aktywny udział!

Poniżej załączamy Kalendarz wyborczy oraz dokumenty związane z zarządzeniem wyborów i powołaniem Miejskiej Komisji Wyborczej.

Data wykonania czynności wyborczychTreść czynności wyborczych
1.27 października 2021  r.  Zarządzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie
2.do 28 października  2021  r.  Przesłanie treści Zarządzenia wraz z kalendarzem wyborczym do szkół
3.do 28 października 2021  r.  Powołanie zarządzeniem Burmistrza Karlina Miejskiej Komisji Wyborczej
4.do 28 października 2021r.  Podanie do wiadomości w szkołach składu Miejskiej Komisji Wyborczej
5.do 5 listopada 2021  r.  Zgłoszenie kandydatów do Szkolnej Komisji Wyborczej
6.do 8 listopada 2021  r.  Powołanie Szkolnej Komisji Wyborczej   Podanie do publicznej wiadomości okręgów wyborczych, liczby mandatów oraz siedzibę Szkolnej Komisji Wyborczej   Sporządzenie przez Szkolną Komisję wyborczą spisów wyborców
7do 16 listopada 2021  r.  Zgłaszanie Szkolnej Komisji Wyborczej kandydatów na radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie
8.do 17 listopada 2021  r.  Przekazanie Miejskiej Komisji Wyborczej przez Szkolną Komisję Wyborczą listy kandydatów  na radnych do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie
9.19  listopada 2021  r.  Zakończenie kampanii wyborczej
10.22 listopada  2021  r. godz. 1200– 1400Głosowanie
Powyższa tabela przedstawia kalendarz czynności wyborczych w związku z zarządzeniem wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karlinie
Grafika przedstawia na pomarańczowym tle napis w trzech wersach: MRM (w kolorze zielonym), Młodzieżowa Rada Miejska (w kolorze granatowym), Karlino (w kolorze niebieskim). W prawym górnym rogu jest herb Karlina, a w lewym grafika wykorzytywana do pomocji Karlina

Accessibility Toolbar

loading