Uwaga Maturzyści 2021!

W związku z przygotowaniami do tegorocznego egzaminu maturalnego przypominam o wprowadzonych Procedurach bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19. Dokument został zaktualizowany w związku z wytycznymi MEiN, CKE i GIS. Proszę z uwagą zapoznać się ze szczegółami zamieszczonymi poniżej, a w przypadku wątpliwości skontaktować się ze szkołą.

WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH (przed egzaminem)

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Wyjątek stanowią zdający zaszczepieni dwoma dawkami oraz osoby, które przechorowały COVID-19.
 3. Nie ma możliwości, aby osobom zdającym towarzyszyły osoby trzecie. 
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (w tym książek, telefonów komórkowych i innych urządzeń służących komunikacji, maskotek).
 5. Na każdy egzamin zdający przynosi dowód tożsamości oraz długopis piszący kolorem czarnym. Na niektóre egzaminy można przynieść inne przybory zgodne z komunikatem dyrektora CKE.
 6. Zdający korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i innych pomocy zgodnych z komunikatem Dyrektora CKE (kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, lupa) – zdający NIE MOGĄ pożyczać przyborów sobie nawzajem.
 7. Zdający mogą przynieść własną butelkę z wodą (mniejszą niż 1 litr)
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków, zdający mogą przynieść własne dukty i zjeść je w przerwie między egzaminami w wyznaczonym miejscu. 
 9. Zdający przystępujący do 2 egzaminów w ciągu 1 dnia, mogą w trakcie przerwy opuścić budynek szkoły.
 10. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (min. 1,5 m).
 11. Na teren szkoły mogą wejść jedynie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje do momentu zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej. Podczas wpuszczania na salę członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości.
 12. Podczas trwania egzaminu zdający jest zobowiązany ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 
  a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  b) wychodzi do toalety,
  c)podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ),
  d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
 13.  Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinien zgłosić to dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu tj. do 27.04.2021). Taki zdający przystępuje do egzaminu w odrębnej sali. 
 14.  W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, zdający na obowiązek korzystania z płynu dezynfekującego bezpośrednio przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia. 
 15. Zdający nie powinni tworzyć grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed egzaminem oraz po jego zakończeniu . Zaleca się, aby zdający przyszli pół godzin przed wyznaczoną przez Dyrektora CKE godziną egzaminu. Zaleca się, aby zdający dzielili się swoimi wrażeniami po egzaminie za pomocą narzędzi telekomunkacyjnych i portali społecznościowych.  
 16. Zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu oraz wpisują w stosownym miejscu nr stolika wylosowanego przez Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego 
 17. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH (w dniu egzaminu)

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek). Zostanie wyznaczone miejsce na złożenie rzeczy osobistych, które należy włożyć do woreczków
 2. Zdający przystępujący do 2 egzaminów w ciągu 1 dnia, mogą w trakcie przerwy opuścić budynek szkoły
 3. Zdający korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i innych pomocy zgodnych z komunikatem Dyrektora CKE (kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, lupa) – zdający NIE MOGĄ pożyczać przyborów sobie nawzajem  
 4. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (min. 1,5 m) 
 5. Na teren szkoły mogą wejść jedynie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje do momentu zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej. Podczas wpuszczania na salę członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości. 
 6. Podczas trwania egzaminu zdający jest zobowiązany ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  a) podchodzi do niego nauczyciel-członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  b) wychodzi do toalety
  c) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 7. Nie ma możliwości przebywania w sali egzaminacyjnej między częściami egzaminu
 8. Przy wejściu do sali egzaminacyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji – istnieje obowiązek dezynfekcji rąk
 9. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, zdający na obowiązek korzystania z płynu dezynfekującego bezpośrednio przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 10. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  a)zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 11. Zdający nie powinni tworzyć grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed egzaminem oraz po jego zakończeniu . Zaleca się, aby zdający przyszli pół godzin przed wyznaczoną przez Dyrektora CKE godziną egzaminu. Zaleca się, aby zdający dzielili się swoimi wrażeniami za pomocą mediów społecznościowych lub telefonicznie
 12. Zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu oraz wpisują w stosownym miejscu nr stolika wylosowanego przez Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
 13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Wytyczne MEiN, CKE i GIS w zakresie egzaminów zewnętrznych : https://www.gov.pl/attachment/982e83a7-8817-4509-a8e4-2b74277a4566

Accessibility Toolbar

loading