Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie na temat funkcjonowania szkoły w okresie od 29 marca do 09 kwietnia 2021r.

Szanowni Uczniowie, Rodzice, Pracodawcy i Nauczyciele,

W związku z najnowszym rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki, w okresie od 29 marca do 09 kwietnia 2021, wszystkie zajęcia będą realizowane za pomocą technik i narzędzi kształcenia na odległość. Nauczanie zdalne dotyczy również zajęć praktycznych w technikum, które dotychczas realizowane były na terenie szkoły lub Politechniki Koszalińskiej.

Uczniowie BSI (młodociani pracownicy) są zwolnieni z zajęć praktycznych u pracodawców od 29 marca br. Uczniowie, proszę skontaktować się ze swoimi pracodawcami, w celu przekazania im tej informacji.
Szanowni Pracodawcy, ograniczenie dotyczące świadczenia pracy przez młodocianych wynika z regulacji ustawowej, a konkretnie z art. 15f ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. (tekst jednolity Dz.U.2020. poz. 1842 ze zm.).  Zgodnie ze wspomnianym przepisem “pracodawca zwalnia młodocianego pracownika odbywającego przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.”   
Przepis ten był “zawieszony” w ostatnich miesiącach dzięki rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z 12 sierpnia 2020, na podstawie którego pracownicy młodociani mogli świadczyć pracę, o ile u pracodawcy nie występowały zdarzenia mogące zagrozić ich zdrowiu.  Rozporządzenie MEiN z 26 marca nie zawiera już zapisów o warunkowym odbywaniu się praktyk zawodowych i zajęć praktycznych, dlatego obowiązują nas wszystkich regulacje ustawowe z marca ubiegłego roku. 
Jednocześnie informuję, że pracodawcy, którzy mają zawarte umowy o refundację zachowują do niej prawo, jeżeli wypłacą młodocianym wynagrodzenia.  
W przypadku pytań lub wątpliwości proszę o kontakt ze szkołą.

Z uwagi na aktualną sytuację ograniczone zostaje również funkcjonowanie internatu.    

O wszelkich zmianach w działalności Zespołu Szkół będziemy Państwa na bieżąco informować.

Więcej informacji o zmianach w funkcjonowaniu placówek oświatowych na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zawieszenie-pracy-stacjonarnej-przedszkoli-do-11-kwietnia

Justyna Syga

loading