Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie dotycząca pracowników młodocianych

Drodzy Pracodawcy naszych Uczniów – młodocianych pracowników,

Poniżej przedstawiam informację zamieszczoną na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o zaleceniu rozważenia zwolnienia naszych uczniów – pracowników młodocianych z obowiązku świadczenia praktyki zawodowej w czasie zawieszenia zajęć szkolnych. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów będziemy niezmiernie wdzięczni za rozważenie możliwych do wprowadzenia przez Państwa rozwiązań.

„W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, w tym uczniów będących młodocianymi pracownikami, zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego, z obowiązku świadczenia pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.).

Informujemy, że prowadzone są prace legislacyjne mające na celu wliczenie okresu zawieszenia zajęć w szkołach do okresu, za jaki pracodawcom, którzy zawarli umowę z uczniami-młodocianymi pracownikami, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.”

https://www.gov.pl/web/rodzina/komunikat-ministra-rodziny-pracy-i-polityki-spolecznej-oraz-ministra-edukacji-narodowej-ws-pracownikow-mlodocianych

Dyrektor Zespołu Szkół w Karlinie

Justyna Syga

Accessibility Toolbar

loading