Nietypowa lekcja języka polskiego – spotkanie online

26 października 2021 roku uczniowie klas 2TM, 2TG i 3 TGB wzięli udział w wydarzeniu organizowanym przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, które dotyczyło prezentacji projektu „Co Polacy mogą opowiedzieć Rosjanom o wspólnej syberyjskiej historii? Biblioteka Polsko-Syberyjska”. Transmisja została poprzedzona krótkim wprowadzeniem przybliżającym uczniom działalność Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i sylwetki prelegentów oraz idee przyświecające projektowi. Podczas transmitowanego na żywo spotkania nasi uczniowie mieli okazję obserwować wystąpienia wybitnych polskich badaczy – historyków i literaturoznawców poświęcone wspólnej historii obu państw. Prezentacja projektu odbyła się z udziałem dr. Tomasza Ambroziaka, który jest historykiem i ekspertem ds. historii w Instytucie Polskim w Moskwie, dr. Piotra Głuszkowskiego  – historyka i historyka literatury pracującego w Katedrze Rusycystyki UW, autora prac dotyczących historii i literatury rosyjskiej XIX i XX wieku, stosunków polsko-rosyjskich ze szczególnym uwzględnieniem wkładu Polaków w rozwój Syberii, dr. Dariusza Klechowskiego  – wykładowcy literatury, menedżera kultury i dyplomaty. W dyskusji brali także udział prof. dr hab. Zbigniew Kopeć – historyk literatury, pracownik naukowy Instytutu Filologii Polskiej UAM, który zajmuje się literaturą XX i XXI wieku, a w kręgu jego zainteresowań znajdują się literackie i kulturowe związki polsko-rosyjskie oraz dr Piotr Marciniak – ambasador w Mołdawii (2000-2005), dyplomata w Rosji (2008-2015) – konsul generalny w Irkucku, radca-minister w Ambasadzie w Moskwie, konsul generalny w Sankt Petersburgu. Inicjator i współorganizator wydawania „Biblioteki Polsko-Syberyjskiej”.

Zaznajomienie uczniów z akademickim projektem naukowym pozwoliło uzmysłowić im, jak istotna, szeroko komentowana i wnikliwie badana jest tematyka związana z okresem zsyłek Polaków na Syberię, przybliżyć im działalność Polaków poza granicami kraju, wzbogacić wiedzę historyczną i znacznie poszerzyć kontekst kulturowy omawianych na lekcjach języka polskiego tekstów literackich. Ponadto, możliwość przysłuchiwania się i obserwowania wydarzenia naukowego poszerzyła horyzonty uczniów i uświadomiła im różnorodne formy pracy, do której zalicza się także działalność naukowa i badawcza oraz przybliżyła realia życia akademickiego, którego uczestnikami sami będą w niedalekiej przyszłości.

koordynator: nauczyciel języka polskiego, Pani Marta Jakubowska

Plakat promujący wydarzenie

loading