Granty PPGR – ważna informacja!

W związku ze zmianą wytycznych  w zakresie kwalifikowalności oświadczeń złożonych  w ramach Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”, informujemy o konieczności uzupełnienia złożonych oświadczeń. Zgodnie z wytycznymi złożone oświadczenia,  należy potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

Osoby zainteresowane, prosimy o uzupełnienie oświadczeń o dokumenty poświadczające:

1. Fakt zatrudnienia członka rodziny (krewnego w linii prostej tj. rodzica, dziadków, pradziadków/ opiekunów prawnych) w gminie objętej PPGR (weryfikacja poprzez np. kserokopie umów o pracę, świadectw pracy, książeczek/legitymacji ubezpieczeniowych z pieczątkami zakładu pracy, zaświadczenie z ZUS, KOWR itp.),

2. Potwierdzenie pokrewieństwa ucznia z osobą wskazaną w oświadczeniu jako krewnego  w linii prostej członka rodziny o którym mowa w pkt 1. (weryfikacja poprzez odpisy aktów stanu cywilnego).

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki oraz dane osoby, która złożyła oświadczenie tj. imię i nazwisko oraz numer telefonu) do: Zakładu Oświaty w Karlinie ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie do dnia 7.12.2021r.

Program obejmuje uczniów objętych obowiązkiem szkolnym – od klasy „0” szkoły podstawowej do uczniów ostatniej klasy szkoły średniej. Uczniowie szkół wyższych nie kwalifikują się do wzięcia udziału w konkursie.

UWAGA! Niedostarczenie dokumentów będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcia.

loading