Konkurs „Szkoła w moich oczach”

Uwaga!

Termin konkursu został wydłużony do 05.06.2021 r

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

pt. „Szkoła w moich oczach”

CELE KONKURSU:

 1. Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych i literackich.
 2. Rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości i planowego samokształcenia.
 3. Zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze.
 4. Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.
 5. Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego; dbałość o kulturę i etykę języka.
 6. Dostosowywanie środków językowych do intencji wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi.
 7. Rozwijanie zainteresowania komiksem i plakatem wśród młodzieży.
 8. Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).
 9. Promowanie osiągnięć uczniów i prac na stronie szkoły, facebooku co jest również promocją szkoły wśród środowiska lokalnego i szerszej grupy odbiorców.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS w Karlinie.
 2. Uczeń może oddać tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie.
 3. Każda praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko oraz klasę.
 4. Przekazanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu albo plakatu o tematyce szkolnej.

FORMY I WYMAGANIA KONKURSOWE:

 1. Plakat:

  a) Na konkurs należy dostarczyć plakat wykonany w formacie A3 lub A2
   b) Plakat może być zrobiony dowolną techniką plastyczną
    c) Praca nie może być kopią istniejących plakatów.

2. Komiks:

a) Na konkurs należy dostarczyć jedną pracę komiksową stanowiącą
zamkniętą całość objętości od 1 do 3 stron formatu A3.
b) Komiks może być wykonany dowolną techniką plastyczną.
c) Praca nie może być kopią istniejących komiksów.

CZAS TRWANIA KONKURSU:

11.05.2021 – 31.05.2021 r.

KRYTERIA OCENIANIA:

 1. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność, kreatywność, walory artystyczne, m.in. kompozycję, kolorystykę, poprawność językową na poziomie ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym oraz estetykę.
 2. Komisja dokona wyboru w trybie głosowania, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

USTALENIA OGÓLNE:

 1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
 2. Konkurs jest jednoetapowy.
 3. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.
 4. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.
 5. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialni są – nauczyciel polonista oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych.
 6. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zskarlino.pl.
 7. Wybrane zostaną 3 najlepsze plakaty i 3 najciekawsze komiksy.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania prac.
 9. Wszystkie komiksy spełniające wymogi konkursu, zostaną umieszczone na wystawie szkolnej.
 10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 11. Zdjęcia prac przesyłamy na TEAMS do Pani Grażyny Chwieduk lub do Pani Doroty Olszewskiej.

Accessibility Toolbar

loading