Zaproszenie na zebranie z rodzicami

Zapraszam serdecznie na najbliższe spotkanie z rodzicami według zamieszczonego poniżej harmonogramu.

grafika przedstawia harmonogram spotkań z wychowawcami we wrześniu 2021 r.


Proszę o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa, a zwłaszcza
godzin przybycia do szkoły i unikania większych skupisk w budynku i przed nim.
W szkole rekomenduje się zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych oraz zachowanie 1,5 m dystansu. Bezpośrednio po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce i udać się do wyznaczonych klas.

Justyna Syga

Plan lekcji

Szczepienia młodzieży

Zgodnie z rekomendacją Ministra Edukacji i Nauki zachęcamy do zapoznania się z materiałami dotyczącymi szczepień.
Informujemy, że w szkole nie będzie zorganizowany punkt szczepień, ale w przypadku chęci skorzystania z naszej pomocy należy złożyć wychowawcy klasy deklarację znajdującą się w załączniku do tej informacji.
Po ustaleniu grupy zainteresowanych, szczepienia będą zorganizowane w punkcie szczepień w Karlinie.
O terminie będziemy indywidualnie informować.

Załączam materiały informacyjne dotyczące profilaktyki zdrowotnej.

https://www.youtube.com/watch?v=jjC5zt_elcU&t=2s

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/22

1 września zapraszam na spotkanie z wychowawcami klas, zgodnie z poniższym harmonogramem.

Grafika przedstawia harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego 2021/22

Przypominam o zachowaniu się zgodnie z obowiązującymi w szkole Procedurami związanymi z zapobieganiem i rozprzestrzenianiem zakażeniom COVID. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk, należy zachowywać dystans oraz używać maseczek w przestrzeniach wspólnych.

Do zobaczenia!

INTERNAT

Internat czynny od 31.08.2021 r. od godz. 15.00.
Uczniowie, którzy pierwszy raz będą mieszkać w internacie, w dniu zakwaterowania muszą zgłosić się z rodzicem w celu podpisania umowy.

STYPENDIUM SOCJALNE Z ZAKŁADU OŚWIATY W KARLINIE

W terminie od dnia 30.08.2021r. w Zakładzie Oświaty w Karlinie przy ul. Szymanowskiego 17, pok. nr 4 oraz w szkołach wydawane będą wnioski o udzielenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) na rok szkolny 2021/2022. 
Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2020 r.  poz. 1327 z późn. zm);
-Uchwała Nr XXXV/258/05 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karlino;
-ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)
Pomoc materialna przysługuje:
– uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych  szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych  oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych- do czasu  ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Wnioski przyjmowane będą w terminie do dnia 15.09.2021 r., a w przypadku :

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych wnioski będą przyjmowane do dnia 15.10.2021r.

Uczniowie pełnoletni składają wnioski we własnym imieniu.
Na podstawie art. 90n ust.7 ustawy o systemie oświaty, przyznanie stypendium szkolnego jest możliwe także na podstawie wniosku złożonego po terminie, jeżeli zaistnieje „uzasadniony przypadek”. Przepis ten nakłada na wnioskodawcę obowiązek uzasadnienia z jakich wyjątkowych względów termin został przekroczony i dlaczego stypendium szkolne mimo to powinno być przyznane.

 • Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.
  Rodziną w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)  rozdz. I art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12.03.2004 r.) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.
 • Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528 zł, a od 1 stycznia 2022 roku   kwota 600 zł (art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 z późn. zm.))
 • Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie miasta i gminy Karlino

Stypendium nie przysługuje:
uczniom klas zerowych, uczniom którzy nie mieszkają na terenie miasta i gminy Karlino, uczniowi, który otrzymuje inne stypendium ze środków publicznych z wyjątkiem sytuacji, kiedy łączna kwota otrzymywanych stypendiów nie przekracza w danym roku szkolnym dwudziestokrotości kwoty,  o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.), a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – osiemnastokrotności kwoty, o której mowa w art.6 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek 
rodziców niepełnoletniego ucznia, pełnoletniego ucznia, wniosek odpowiednio dyrektora szkoły,  kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt. 2. ustawy o systemie oświaty.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

WSZYSTKICH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE PROSI SIĘ O SKŁADANIE  KOMPLETNEJ DOKUMENTACJI

Decyzja dotycząca stypendium szkolnego wydawana będzie na podstawie dokumentacji:

 • wniosku, na którym określona jest data wpływu wniosku,
 • aktualnego zaświadczenia ze szkoły osób uprawnionych, które ukończyły 18 rok życia;
 • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach (dotyczy miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) tj. :
  – z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie od pracodawcy o dochodach netto lub oświadczenie o dochodach*;
  – z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;
  – z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości uzyskiwanego zasiłku lub  statusie bezrobotnego.
  – zaświadczenie lub decyzja z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o otrzymywanych świadczeniach (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy).
  -wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenia komornika o nieściągalności alimentów lub decyzja z MGOPS – zaliczka alimentacyjna
  – z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – odcinek świadczenia, decyzja;
  – zaświadczenie lub oświadczenie  potwierdzające wysokość innych dochodów ( np. z  prac dorywczych).
  – z tytułu działalności gospodarczej na zasadach ogólnych – oświadczenie o ilości miesięcy w których była prowadzona działalność gospodarcza, zaświadczenie z US za poprzedni rok, zaświadczenie z ZUS o opłaconych składkach zdrowotnych lub oświadczenie jeśli działalność nie była prowadzona;
  – z tytułu działalności w formie zryczałtowanego podatku dochodowego – zaświadczenie US o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie;
  – z tytułu działalności w formie karty podatkowej- decyzja o ustaleniu wysokości karty podatkowej oraz oświadczenie o osiągniętym dochodzie;
  – dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: 1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; 2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone   w odrębnych przepisach; 3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

W stosunku do osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą:
1) opodatkowaną podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, obciążenie podatkiem należnym określonym w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych i składkami na ubezpieczenie zdrowotne określonymi w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, związane z prowadzeniem tej działalności oraz odliczonymi od dochodu składkami na ubezpieczenia społeczne niezaliczonymi do kosztów uzyskania przychodów, określonymi  w odrębnych przepisach, z tym że dochód ustala się, dzieląc kwotę dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu podatkowym złożonym za poprzedni rok kalendarzowy przez liczbę miesięcy, w których podatnik prowadził działalność, a jeżeli nie prowadził działalności,  za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby;
2) opodatkowaną na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby.

W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem, przez podatek należny,  rozumie się podatek wyliczony   w takiej proporcji, w jakiej pozostaje dochód podatnika z pozarolniczej działalności gospodarczej wynikający z deklaracji podatkowych do sumy wszystkich wykazanych w nich dochodów.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach  o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Ustalenie dochodu z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego: Dokumentowanie dochodu z rolnictwa następuje co do zasady poprzez złożenie zaświadczenia o powierzchni posiadanego gospodarstwa wyrażonej w  hektarach przeliczeniowych lub też poprzez przedstawienie decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego w podatku rolnym oraz – w przypadku dzierżawy gruntów – umowy dzierżawy lub oświadczenia o jej zawarciu. Przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny  w wysokości 308 zł , a od 1 stycznia 2022 roku 345 zł.

Dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej i z ha przeliczeniowych oraz z innych źródeł sumuje się.
W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub  w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
– kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.
W przypadku uzyskiwania dochodu w walucie obcej, wysokość tego dochodu ustala się według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie świadczenia z pomocy społecznej.

Do dochodu nie wliczamy zasiłków celowych, jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, obiadów, świadczenia wychowawczego „500 +”-ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty, wartości świadczeń w naturze, świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych, dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego, dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, świadczenia pieniężnego o którym mowa w art. 8a ust 1 – Karta Polaka, świadczenia pieniężnego przyznawanego na podst. art. 9 ustawy o grobach weteranów walk  o wolność i niepodległość Polski,  nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów przyznawanej na podst. art. 31a ustawy o Radzie Ministrów, pomocy finansowej przyznawanej repatriantom, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2000r. o repatriacji, środków finansowych przyznawanych w ramach działań podejmowanych przez organy publiczne, mających na celu poprawę jakości powietrza lub ochronę środowiska naturalnego, zwrot kosztów o których mowa w art. 39a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe.

Pouczenie:
Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium,  o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego – art. 90 o ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991r. ( Dz. U. z 2020r. poz. 1327 z późn. zm.)
Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego – art. 90 o ust. 4 ustawy  o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r.  ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)
Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji art. 90 o ust. 5 ustawy o systemie oświaty z dn. 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 z późn. zm.)

* w przypadku składania oświadczenia o dochodach konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Na podstawie art. 233 §1 kodeksu karnego z dnia 6 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1444 z późn. zm.) – kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.
§1a.Jeżeli sprawca czynu określonego w§1zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, podlega karze pozbawienia wolności od 3miesięcy do lat 5.

Wyniki egzaminów maturalnych 2020/21

Drodzy Absolwenci Technikum,
Gratulujemy niezłych średnich wyników maturalnych!

Grafika przedstawia wykres średnich wyników absolwentów Technikum

Przypominamy, że wszyscy zdający, którzy nie zdali jednego przedmiotu mają prawo do bezpłatnej poprawki. W tym celu do poniedziałku 12 lipca należy złożyć w szkole wniosek o egzamin poprawkowy, który odbędzie się 24 sierpnia o godz. 9.00
Liczymy, że nasza zdalność wzrośnie po sesji poprawkowej!

Grafika przedstawia wykres zdawalności z przedmiotów obowiązkowych

„LICZYMY SIĘ DLA POLSKI”

Przypominamy, że do dnia 30.09.2021r.  trwa obowiązkowy Powszechny Spis Ludności i Mieszkań. Dokonaj samospisu lub umów się na wizytę w Gminnym Biurze Spisowym – w Urzędzie Miejskim w Karlinie tel. 094 311 95 15, 311 95 47.  Możesz zadzwonić również na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99 lub zaczekać aż skontaktuje się z tobą rachmistrz spisowy telefonicznie poprzez nr telefonu 22 828 88 88  bądź na wizycie bezpośredniej

Więcej informacji na stronie internetowej:

Uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego

Pożegnaliśmy ten wyjątkowy rok szkolny. Cieszymy się ze wszystkich sukcesów naszych Uczniów i dziękujemy, że dzielnie stawili czoła wyzwaniom. 
Dziękuję Uczniom i Rodzicom, którzy nas wspierali w tym trudnym czasie. Szczególne podziękowania dla Rady Rodziców, która pomimo ograniczonych funduszy oraz innych utrudnień włączyła się w szkolne imprezy (Dzień Dziecka, Otrzęsiny), a także ufundowała bony podarunkowe dla wyróżnionych uczniów. 
Dziękuję Nauczycielom i Pracownikom administracji i obsługi za ich wysiłek, by ten organizm szkolny sprawnie funkcjonował pomimo utrudnień.  

Koniec roku to czas podsumowań, wyróżnień dla najpracowitszych uczniów, a także konkursów i projektów, które staraliśmy się wdrażać. Uczniowie uczestniczący w wymianie w ramach Erasmus otrzymali swoje certyfikaty uczestnictwa.  Najzdolniejsi przyszli mechatronicy z klasy I i II otrzymali upominki od Firmy Korpo.  

Gratuluję naszym dzisiejszym Absolwentom, którzy ukończyli dziś szkołę i wkrótce podejdą do swoich egzaminów zawodowych! To już kolejny rocznik Branżowej Szkoły I stopnia… Trzymamy kciuki za egzaminy, życzymy powodzenia przy podejmowaniu kolejnych wyborów życiowych, a tych którzy nadal chcą się kształcić zapraszamy do naszego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych. 

Życzę, by czas wakacji był wolny od wszelkich trosk, pełen słońca i radości, ale przede wszystkim niech towarzyszy Wam, drodzy Uczniowie zdrowy rozsądek, by był to czas spędzony bezpiecznie gdziekolwiek będziecie! Do zobaczenia!   

Na naszym szkolnym FB znajdziecie galerię zdjęć z dzisiejszego wydarzenia. 

Justyna Syga

W załączeniu listy od Ministra Edukacji Narodowej oraz Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Zachęcam do lektury. 

Bezpieczne Wakacje

W końcu nadszedł wyczekiwany przez wszystkich czas odpoczynku. Pamiętajcie jednak, że dobra zabawa nie wyklucza bezpieczeństwa. Wiecie jak „nie dać się” słońcu, znacie podstawowe zasady ruchu drogowego i zasady bezpieczeństwa nad wodą. Pamiętajcie, że nadal obowiązują nas przestrzeganie zasad sanitarnych oraz działań przeciwepidemicznych związanych z możliwością zakażenia się SARS-CoV-2. Poniżej obalamy mity na temat zakażenia wirusem HIV. Przeżyjcie te wakacje „z głową”.

Życzymy dużo słońca i do zobaczenia we wrześniu.

Zdjęcie przedstawia napis „Wakacje 2021” na plaży, otoczony ułożonymi w kształt serca kamieniami

loading