Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Konkurs „Szkoła w moich oczach”

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU

pt. „Szkoła w moich oczach”

CELE KONKURSU:

 1. Motywowanie uczniów do rozwijania zdolności artystycznych i literackich.
 2. Rozbudzanie motywacji do doskonalenia swej osobowości i planowego samokształcenia.
 3. Zachęcanie i nauka uczestnictwa w kulturze.
 4. Rozwijanie wyobraźni i twórczego działania uczniów.
 5. Rozbudzanie świadomości języka jako składnika dziedzictwa kulturowego; dbałość o kulturę i etykę języka.
 6. Dostosowywanie środków językowych do intencji wypowiedzi, sytuacji komunikacyjnej, formy wypowiedzi.
 7. Rozwijanie zainteresowania komiksem i plakatem wśród młodzieży.
 8. Wyrabianie nawyku dbałości o kulturę języka na różnych poziomach (ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym, graficznym).
 9. Promowanie osiągnięć uczniów i prac na stronie szkoły, facebooku co jest również promocją szkoły wśród środowiska lokalnego i szerszej grupy odbiorców.

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS w Karlinie.
 2. Uczeń może oddać tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie.
 3. Każda praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko oraz klasę.
 4. Przekazanie prac na konkurs oznacza akceptację jego warunków, wyrażonych w niniejszym regulaminie.

PRZEDMIOT KONKURSU:

 1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu albo plakatu o tematyce szkolnej.

FORMY I WYMAGANIA KONKURSOWE:

 1. Plakat:

  a) Na konkurs należy dostarczyć plakat wykonany w formacie A3 lub A2
   b) Plakat może być zrobiony dowolną techniką plastyczną
    c) Praca nie może być kopią istniejących plakatów.

2. Komiks:

a) Na konkurs należy dostarczyć jedną pracę komiksową stanowiącą
zamkniętą całość objętości od 1 do 3 stron formatu A3.
b) Komiks może być wykonany dowolną techniką plastyczną.
c) Praca nie może być kopią istniejących komiksów.

CZAS TRWANIA KONKURSU:

11.05.2021 – 31.05.2021 r.

KRYTERIA OCENIANIA:

 1. Prace uczestników oceniane będą przez Komisję, która będzie uwzględniać: zgodność pracy z tematem konkursu, oryginalność, kreatywność, walory artystyczne, m.in. kompozycję, kolorystykę, poprawność językową na poziomie ortograficznym, interpunkcyjnym, leksykalnym, składniowym, fleksyjnym oraz estetykę.
 2. Komisja dokona wyboru w trybie głosowania, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

USTALENIA OGÓLNE:

 1. Udział uczniów w konkursie jest dobrowolny.
 2. Konkurs jest jednoetapowy.
 3. W etapie szkolnym konkursu mogą brać udział wszyscy uczniowie zainteresowani konkursem.
 4. Laureaci zostaną wyłonieni spośród wszystkich zgłaszających się do konkursu uczniów.
 5. Za prawidłowy przebieg konkursu odpowiedzialni są – nauczyciel polonista oraz nauczyciel przedmiotów zawodowych.
 6. Informacje dotyczące organizacji, przebiegu i wyników konkursu będą umieszczone na stronie internetowej szkoły www.zskarlino.pl.
 7. Wybrane zostaną 3 najlepsze plakaty i 3 najciekawsze komiksy.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zachowania prac.
 9. Wszystkie komiksy spełniające wymogi konkursu, zostaną umieszczone na wystawie szkolnej.
 10. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 11. Zdjęcia prac przesyłamy na TEAMS do Pani Grażyny Chwieduk lub do Pani Doroty Olszewskiej.

Informacja na temat organizacji pracy Zespołu Szkół w Karlinie od 17 maja 2021r.

Drodzy Uczniowie i Rodzice, 

Od poniedziałku 17 maja przechodzimy w tryb hybrydowy nauki zgodnie z poniższymi założeniami:    

Wszystkie oddziały Branżowej Szkoły I stopnia  
1) uczą się stacjonarnie w szkole w dni nauki szkolnej, 
2) odbywają praktyki zawodowe u pracodawców na dotychczasowych zasadach.   

Wszystkie oddziały Technikum: 
1) w dni zajęć praktycznych – wszystkie zajęcia – zarówno zawodowe praktyczne, jak i ogólnokształcące – obywają się w szkole, zgodnie z poniższym planem: 
ROZKŁAD DNI SZKOLNYCH DLA KLAS TECHNIKUM w terminie 17 – 28 maja 2021r. 
I TM – środa i piątek
I TG – piątek  
II TGa – wtorek  
II TGb – poniedziałek   
II TMb / II TMa (naprzemiennie) – środa -wyjazdy na Politechnikę Koszalińską;   
III TM – wtorek – szkoła; środa wyjazdy na Politechnikę Koszalińską 
2) w pozostałe dni tygodnia – zajęcia ogólnokształcące i teoretyczne zawodowe w technikum odbywają się zdalnie. 

W przypadku pytań lub wątpliwości proszę kontaktować się z wychowawcami.  

W szkole nadal obowiązują Procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem i przeciwdziałanie COVID-19 – obowiązkowy dystans, dezynfekcja oraz zakrywanie ust i nosa w przestrzeniach wspólnych.
Jednocześnie przypominam o planowanym na 18 maja zebraniu z rodzicami. 
O formie (zdalnej lub stacjonarnej) lub ewentualnej modyfikacji terminu – poinformują wychowawcy.

Drodzy Uczniowie,
Bardzo cieszymy się z możliwości wznowienia większości zajęć i liczymy, że będzie to dobry czas na odbudowywanie naszych relacji i wyjaśnianie najtrudniejszych treści! Czekamy na Was!

 

Justyna Syga

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Karlinie na temat organizacji pracy od 4 maja 2021 roku

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. informuję o sposobach realizacji zadań jednostki od dnia 04 maja 2021 roku.

Uczniowie BSI – młodociani pracownicy realizują praktyczną naukę zawodu u swoich pracodawców na dotychczasowych zasadach, zgodnie z ustaleniami z pracodawcami.

Od dnia 7 maja uczniowie Technikum wracają na zajęcia praktyczne w szkole zgodnie z dotychczasowym planem:
I TG – piątek (cała klasa)
I TM – (cała klasa) środa i piątek; oprócz 7 i 12 maja, kiedy uczniowie uczą się zdalnie
II TGa – wtorek
II TGb – poniedziałek (cała klasa)
II TMa / II TMb (naprzemiennie) – środa, wyjazdy na Politechnikę Koszalińską; 
III TM – wtorek – szkoła; środa wyjazdy na Politechnikę Koszalińską

Internat jest do dyspozycji uczniów Technikum w dniach nauki w szkole, a dla uczniów BSI także  w dniach praktyk zawodowych. Proszę zgłaszać wychowawcom oraz Pani Wicedyrektor chęć korzystania z internatu.

Jednocześnie przypominam, że dni 4, 5, 6 maja są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.
O kolejnych zmianach w organizacji pracy Zespołu Szkół w Karlinie będziemy informować poprzez stronę internetową szkoły, dlatego proszę na bieżąco ją śledzić.

Justyna Syga

Zakończenie Roku Szkolnego 2020/21 klasy maturalnej

30 kwietnia uroczyście, chociaż w reżimie sanitarnym i w mniejszych grupach, pożegnaliśmy wyjątkowy, bo pierwszy rocznik naszego Technikum. Jesteśmy dumni, że 100% uczniów kształcących się na kierunku technik mechatronik ukończyło szkołę w terminie i w takim samym składzie podejdą już w przyszłym tygodniu do egzaminów maturalnych.

Ze specjalnymi życzeniami – przekazanymi za pomocą technik na odległość, zwrócił się do naszych Absolwentów, Pan Waldemar Miśko, Burmistrz Karlina.

Kadr z życzeń Pana Burmistrza Karlina

Następnie zebrani wysłuchali Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego, Darii Kozyry. Jej życzenia również zostały przygotowane w formie przekazu filmowego

Kadr z przemówienia Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego

W uroczystości udział wziął Pan Piotr Woś, Zastępca Burmistrza Karlina, który wraz z wychowawcą, Panem Mirosławem Spolskim, wręczył obecnym absolwentom świadectwa ukończenia szkoły.

Na koniec wszyscy zebrani mogli obejrzeć krótki montaż ze zdjęć naszych absolwentów, który przygotował Mateusz Kozyra, z klasy IITGa.

Montaż ze zdjęć klasowych IV TM 2017-2021
Życzenia dla maturzystów od Samorządu Uczniowskiego

Absolwenci Technikum w Karlinie 2021 na długo pozostaną w naszej pamięci, bo był to wyjątkowy rocznik, nie tylko dlatego, że pierwszy. Społeczność Zespołu Szkół w Karlinie pięknie dziękuje za wyjątkową pamiątkę, jaką po sobie nam zostawili.

Pamiątkowa tablica przekazana przez Absolwentów Technikum w Karlinie 2021

Działaj, zmieniaj, walcz i dołącz do tych, którym nie jest wszystko jedno!

Działaj, zmieniaj, walcz i dołącz do tych, którym nie jest wszystko jedno!

Pod takim hasłem przebiegł dzisiejszy Wirtualny Dzień Otwarty w ZS Karlino. Wydarzenie odbyło na naszym szkolnym fanpage’u. W relacji można było zobaczyć m.in. ofertę naszej szkoły, pospacerować szkolnymi korytarzami, przyjrzeć się pracy nauczycieli i pracowników szkoły.

Mnóstwo informacji pojawiło się także na naszym Instagramie i fanpage’u na FB w formie relacji – spieszcie się z oglądaniem, bo filmy znikną po 24 godzinach.

Uczniowie Branżowej Szkoły I stopnia!

Od poniedziałku 26 kwietnia młodociani pracownicy – uczniowie wszystkich klas BSI wracają na zajęcia praktyczne do swoich pracodawców. Uczniowie odbywający szkolenia teoretyczne na kursach zawodowych, realizują je w dotychczasowej formie.

Z uwagi na bieżącą sytuację epidemiczną, pozostałe zasady funkcjonowania szkoły na razie nie ulegają zmianie.

Wkrótce będziemy stopniowo przywracać pozostałe zajęcia w szkole. Proszę śledzić informacje na naszej stronie internetowej.

Justyna Syga

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uwaga Maturzyści 2021!

W związku z przygotowaniami do tegorocznego egzaminu maturalnego przypominam o wprowadzonych Procedurach bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się Covid-19. Dokument został zaktualizowany w związku z wytycznymi MEiN, CKE i GIS. Proszę z uwagą zapoznać się ze szczegółami zamieszczonymi poniżej, a w przypadku wątpliwości skontaktować się ze szkołą.

WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH (przed egzaminem)

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Wyjątek stanowią zdający zaszczepieni dwoma dawkami oraz osoby, które przechorowały COVID-19.
 3. Nie ma możliwości, aby osobom zdającym towarzyszyły osoby trzecie. 
 4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (w tym książek, telefonów komórkowych i innych urządzeń służących komunikacji, maskotek).
 5. Na każdy egzamin zdający przynosi dowód tożsamości oraz długopis piszący kolorem czarnym. Na niektóre egzaminy można przynieść inne przybory zgodne z komunikatem dyrektora CKE.
 6. Zdający korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i innych pomocy zgodnych z komunikatem Dyrektora CKE (kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, lupa) – zdający NIE MOGĄ pożyczać przyborów sobie nawzajem.
 7. Zdający mogą przynieść własną butelkę z wodą (mniejszą niż 1 litr)
 8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków, zdający mogą przynieść własne dukty i zjeść je w przerwie między egzaminami w wyznaczonym miejscu. 
 9. Zdający przystępujący do 2 egzaminów w ciągu 1 dnia, mogą w trakcie przerwy opuścić budynek szkoły.
 10. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (min. 1,5 m).
 11. Na teren szkoły mogą wejść jedynie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje do momentu zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej. Podczas wpuszczania na salę członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości.
 12. Podczas trwania egzaminu zdający jest zobowiązany ponownie zakryć usta i nos, kiedy: 
  a) podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
  b) wychodzi do toalety,
  c)podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ),
  d) kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej. 
 13.  Zdający, który ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinien zgłosić to dyrektorowi szkoły nie później niż na tydzień przed terminem przystępowania do egzaminu tj. do 27.04.2021). Taki zdający przystępuje do egzaminu w odrębnej sali. 
 14.  W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, zdający na obowiązek korzystania z płynu dezynfekującego bezpośrednio przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia. 
 15. Zdający nie powinni tworzyć grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed egzaminem oraz po jego zakończeniu . Zaleca się, aby zdający przyszli pół godzin przed wyznaczoną przez Dyrektora CKE godziną egzaminu. Zaleca się, aby zdający dzielili się swoimi wrażeniami po egzaminie za pomocą narzędzi telekomunkacyjnych i portali społecznościowych.  
 16. Zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu oraz wpisują w stosownym miejscu nr stolika wylosowanego przez Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego 
 17. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej. 

WAŻNE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH (w dniu egzaminu)

 1. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy (w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek). Zostanie wyznaczone miejsce na złożenie rzeczy osobistych, które należy włożyć do woreczków
 2. Zdający przystępujący do 2 egzaminów w ciągu 1 dnia, mogą w trakcie przerwy opuścić budynek szkoły
 3. Zdający korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i innych pomocy zgodnych z komunikatem Dyrektora CKE (kalkulator prosty, linijka, cyrkiel, lupa) – zdający NIE MOGĄ pożyczać przyborów sobie nawzajem  
 4. Czekając na wejście do szkoły lub sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (min. 1,5 m) 
 5. Na teren szkoły mogą wejść jedynie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Obowiązek zakrywania ust i nosa obowiązuje do momentu zajęcia miejsca na sali egzaminacyjnej. Podczas wpuszczania na salę członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości. 
 6. Podczas trwania egzaminu zdający jest zobowiązany ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  a) podchodzi do niego nauczyciel-członek zespołu nadzorującego, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  b) wychodzi do toalety
  c) podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
  kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 7. Nie ma możliwości przebywania w sali egzaminacyjnej między częściami egzaminu
 8. Przy wejściu do sali egzaminacyjnej znajduje się płyn do dezynfekcji – istnieje obowiązek dezynfekcji rąk
 9. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika, jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, zdający na obowiązek korzystania z płynu dezynfekującego bezpośrednio przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.
 10. Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:
  a)zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi
  b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  c) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.
 11. Zdający nie powinni tworzyć grup przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed egzaminem oraz po jego zakończeniu . Zaleca się, aby zdający przyszli pół godzin przed wyznaczoną przez Dyrektora CKE godziną egzaminu. Zaleca się, aby zdający dzielili się swoimi wrażeniami za pomocą mediów społecznościowych lub telefonicznie
 12. Zdający potwierdzają swoją obecność  na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu oraz wpisują w stosownym miejscu nr stolika wylosowanego przez Przewodniczącego Zespołu Nadzorującego
 13. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

Wytyczne MEiN, CKE i GIS w zakresie egzaminów zewnętrznych : https://www.gov.pl/attachment/982e83a7-8817-4509-a8e4-2b74277a4566

Światowy Dzień Książki

Dziś Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich – to doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa i ochrony własności intelektualnej. Z tej okazji nasi uczniowie klas Technikum o kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej, zainicjowali swoisty rodzaj „bookmark-crossingu”. Przygotowali bowiem autorskie projekty zakładek do książek, tych dużych i małych. Pobierz, wydrukuj, podaruj komuś lub ciesz się sam, swoją nową zakładką.

II TGb
Zuzanna Guzierowicz
II TGb
Anastasia Bilan
I TG
Roksana Matczak
I TG
Nikodem Szwedo
I TG
Hubert Studziński
I TG
Oleksii Perebyinis
II TGa
Martyna Bagińska
II TGa
Adrianna
Gryń
II TGa
Alicja
Klimaszewska
II TGa
Daria
Kozyra
II TGa
Mateusz
Kozyra
II TGa Pola Marcinkowska

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Dziś Międzynarodowy Dzień Ziemi 🌏

Mamy moc by zmieniać świat i nie trzeba do tego wcale wielkich rzeczy. Uczniowie Zespołu Szkół w Karlinie wiedzą o tym doskonale. Zobacz jak w prosty sposób można dbać o naszą planetę.

Film nagrany przez ucznia Technikum w Karlinie o kierunku technik grafiki i poligrafii cyfrowej – Ivana Makhynenko

Dzień Przedsiębiorczości

W związku z Dniem Przedsiębiorczości Uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w projekcie edukacyjnym – Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży – BAKCYL.

Temat zajęć: Moje finanse – myślę przedsiębiorczo.
Zajęcia odbyły się  online na platformie webinarowej.

Przedsiębiorczość to nie tylko przedmiot w tygodniowym planie zajęć, ale przede wszystkim ważna umiejętność niezbędna w życiu codziennym.
Z uwagi na warunki pandemiczne działania promujące przedsiębiorstwa zostały w tym roku mocno zawężone. Nie odbyły się wycieczki do firm; uczniowie nie mieli sposobności zapoznać się ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw, nie mieli możliwości zweryfikowania posiadanej wiedzy dotyczącej realiów na rynku pracy.

Pomimo tego Uczniowie klasy 2TGa zadbali, aby Dzień Przedsiębiorczości został wyróżniony i zapamiętany.  Młodzież przygotowała na tę okazję prezentację multimedialną, quizy i krzyżówki interaktywne. Wszyscy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy.

Druga część Dnia Przedsiębiorczości to udział Uczniów w zajęciach realizowanych w ramach projektu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży – BAKCYL. Temat zajęć brzmiał: „Moje finanse – myślę przedsiębiorczo”.

Podczas lekcji podejmowano próbę odpowiedzi na pytania: ile kosztuje życie, czy warto oszczędzać, czy oszczędzanie powinno być stałym elementem budżetu, kiedy warto pożyczać pieniądze, jak dokonywać wyboru kredytu/pożyczki, itd.

Lekcja pogłębiła u Uczniów świadomość, że stan  finansów jest zależny od indywidualnej postawy i zaangażowania. Przybliżyła  postawę przedsiębiorczą w zarządzaniu własnymi finansami. Młodzież potrafi szacować wysokość kosztów życia, identyfikować wydatki konieczne (stałe, zmienne) i opcjonalne, uzasadniać budowanie budżetu z uwzględnieniem oszczędności, szacować na ile korzystny jest kredyt/pożyczka, świadomie podchodzić do konieczności spłaty zobowiązań finansowych.

Na wyróżnienie za organizację i aktywność w przygotowaniu tegorocznego, symbolicznego Dnia Przedsiębiorczości zasługują: Martyna Bagińska, Daria Kozyra, Mateusz Kozyra, Paulina Marcinkowska, Pola Marcinkowska, Przemysław Myk, Zuzanna Ostrowska, Robert Szostak.

Prezentacja uczniów klasy 2 TGa

Katarzyna Sędłak

loading